รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม..เป็นแผ่นหลังคา

นันทิยา  ลาภสาธิต
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
Nuntiya.L@npc-se.co.th 

ในปัจจุบันนี้ ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร ซึ่งวิธีการในการลดปริมาณขยะลงนั้น หลายๆ ท่าน ก็จะต้องนึกถึงหลักการ 3Rs ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งสำหรับการจัดการขยะมูลฝอย โดยหลักการ 3Rs ประกอบด้วย

1.   Reduce : ใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย เลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานสูง

2.   Reuse : ใช้ซ้ำ โดยนำสิ่งของที่ใช้งานไปแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ มาใช้อีกให้คุ้มค่า บำรุงรักษาสิ่งของนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรืออาจจะนำไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ หรือบริจาคก็ได้

3.    Recycle : รีไซเคิล หรือแปรรูปใช้ใหม่ บรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้ำไม่ได้ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม หนังสือเก่า สมุดโทรศัพท์ ขวดพลาสติก ซึ่งแทนที่จะนำไปทิ้ง ก็รวบรวมนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่งไปยังโรงงานสำหรับแปรรูป เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

กล่องเครื่องดื่ม เป็นขยะมูลฝอยชนิดหนึ่ง ที่มีการนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น แผ่นกรีนบอร์ด  แผ่นหลังคา กระดาษรีไซเคิล และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ซึ่งกล่องเครื่องดื่ม มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่

1.       กล่องยูเอชที (Ultra high temperature cartons : UHT) ซึ่งประกอบด้วย กระดาษ 75% พลาสติกโพลีเอททิลีน 20% และอะลูมิเนียมฟอยล์ 5% ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น

2.      กล่องนมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized cartons) ประกอบด้วยกระดาษ และพลาสติกโพลีเอททิลีนเท่านั้น จึงต้องแช่เย็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่เก็บไว้ได้นาน

upload image upload image

กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประกอบด้วยชั้นของวัสดุต่างๆ ดังนี้

ชั้นที่ 1 :  ชั้นโพลีเอททิลีน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอก

ชั้นที่ 2 :  ชั้นกระดาษ  เพื่อความคงทนแข็งแรงของกล่อง

ชั้นที่ 3 :  ชั้นโพลีเอททิลีน เพื่อช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท

ชั้นที่ 4 :  ชั้นอลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อป้องกันภาวะภายนอก

ชั้นที่ 5 :  ชั้นโพลีเอททิลีน  เพื่อช่วยผนึกกล่องให้แน่น

ชั้นที่ 6 :  ชั้นโพลีเอททิลีน เพื่อช่วยป้องกันและยึดติดการรั่วซึมของของเหลว

สำหรับกระบวนการในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม มีขั้นตอน ดังนี้

1.      ล้างทำความสะอาด และบีดอัดกล่องเครื่องดื่ม

2.      นำเข้าเครื่องปั่นแยกเยื่อกระดาษ หรือถังตีกระดาษ เพื่อแยกกระดาษออกจากพลาสติกโพลีเอททิลีน และอลูมิเนียมฟอยล์

3.      วัสดุที่ได้จากการปั่นแยก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

3.1    กระดาษที่ได้จากการปั่นแยก นำเยื่อกระดาษที่ได้ไปผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล

3.2   พลาสติกโพลีเอททิลีน และอลูมิเนียมฟอยล์ ที่ได้จากการปั่นแยก  สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก กรีนบอร์ด แผ่นหลังคา เป็นต้น

โดยมีแผนผังกระบวนการรีไซเคิล ตามรูปที่ 1

upload image

 

upload image  upload image

รูปที่ แผนผังการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม

 หากท่านผู้อ่านมีกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้ว และจะนำกล่องเครื่องดื่มมารีไซเคิล “โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เป็นโครงการหนึ่งที่นำกล่องเครื่องดื่มมารีไซเคิลเป็นแผ่นคา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยสามารถนำส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ทางโครงการหลังคาเขียว โดย

Ø  จัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด (เขียนที่หน้ากล่องว่า ร่วมโครงการหลังคาเขียวฯ) 30/11 หมู่ที่ 11 วัดบางเสาธง บางนา-ตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Ø  จุดรับบริจาคที่ Big C โดยค้นหาจุดรับได้ที่ http://greenroof.in.th/howto/network/bigc

การส่งกล่องดื่มใช้แล้วให้กับทางโครงการ อย่าลืมล้างและเก็บกล่องดื่มใช้แล้ว ตามวิธีการด้านบนก่อนนำส่งนะคะ
แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ

เอกสารอ้างอิง

1.  สำนักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. 2553. คู่มือประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า.

2.  http://www.thai-recycle.in.th/viewthread.php?tid=2771 : วันที่ 20 มีนาคม 2557

3.  http://recycle.dpim.go.th/wastelist/waste-detail.php?id=34 : วันที่ 20 มีนาคม 2557

4.  http://www.ampolfood.com/csr/recycle2.php : วันที่ 20 มีนาคม 2557

 

5.  http://www.greenroof.in.th/ : วันที่ 20 มีนาคม 2557

 


***Please or to comment on this article

Environmental Blog