ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

นรุตม์ชัย ชมภูเทพ 

ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

narutchai.c@npc-se.co.th 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 

upload image

สุขภาพอนามัยของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบกิจการ พูดง่าย ๆ เมื่อสุขภาพอนามัยของพนักงานอยู่ในภาวะที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พนักงานก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและ มีประสิทธิภาพ คุณภาพของผลผลิตก็ได้ตามที่ตั้งไว้ ตรงกันข้ามหากพนักงานประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ในส่วนที่เกิดจากการสัมผัสปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ ย่อมเป็นการบั่นทอนสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและ จิตใจ ส่งผลให้ผลผลิตและประสิทธิภาพงานต่ำลง  

ในบทความฉบับนี้จะขออธิบายปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยให้ทุกท่านทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปควบคุมจัดการในสถานประกอบการของท่านได้ ซึ่งโดยทั่วไปเราสามารถจำแนกปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Health Hazards) เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น

2. ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biological Health Hazards) เช่น เชื้อโรค เชื้อรา พยาธิ สัตว์กัดต่อย เป็นต้น

3. ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology Health Hazards) เช่น ความเครียด ความกดดันจากสภาพงานที่ไม่ เหมาะสม ปัญหาจากอิริยาบถการทำงานที่ไม่เหมาะสม และเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น

4. ปัจจัยด้านเคมี (Chemical Health Hazards) เช่น สารเคมี ฝุ่น ไอระเหย ฟูม ควัน มิสต์ เป็นต้น 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเหล่านี้ อาจมีศักยภาพเชิงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานเรา ซึ่ง จะเรียกว่า “สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย” มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวัด การตรวจร่างกายพนักงาน เพื่อสืบค้นและประเมินอันตรายเพื่อหามาตรการต่าง ๆ มาควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยมิให้มีอันตรายต่อพนักงานได้ 

ในบทความฉบับหน้าผมจะมาเล่าถึงวิธีการในการตรวจวัดและประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เหล่านี้ เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับ 

 

ที่มาของข้อมูล:  1. พรพิมล กองทิพย์, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543.

  2. คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง : หมวด 2 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ    สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 


***Please or to comment on this article

Occupational Health Blog