แล้งนี้... ยังมีหวัง น้ำทิ้งโรงงานช่วยเกษตรกร

จักริน  นักไร่
jakkarin
.n @npc-se.co.th 
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 

 

นับว่าปีนี้เป็นปีที่บ้านเราต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และว่ากันว่าอาจจะเป็นปีที่แล้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยขณะนี้มีการประกาศเขตประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้วกว่า 15 จังหวัด 60 อำเภอ และน้ำในเขื่อนต่างๆ ยังอยู่ในระดับวิกฤติ ครั้นจะรอฟ้ารอฝนก็ยังไม่มีมาให้เห็น เพราะยังอยู่ในช่วงต้นฤดูร้อนเท่านั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยตรงคงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเกษตรกรชาวไร่ ชาวสวนที่ต้องใช้น้ำทำการเกษตรเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพ

upload image

ภาพข่าวจาก Thai PBS: http://news.thaipbs.or.th/content/250951

ในเมื่อหมดหนทางการแก้ไข ฟ้าฝนก็ยังไม่เป็นใจ เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้โรงงานบางประเภทสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดที่ได้ตามมาตรฐานแล้วไปใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรได้ ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวัน โดยที่

1.  โรงงานที่จะสามารถนำน้ำทิ้งไปใช้กับการเกษตรได้ ต้องเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งต้องไม่มีสารโลหะหนักหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น โรงงานน้ำตาล โรงานผลิตอาหารจากแป้ง เป็นต้น

 

2.  ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ต่อการเกษตร ให้ดำเนินการยื่นคำขอนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นการชั่วคราว ตามแบบ น.1 ในท้ายประกาศฉบับนี้(1) ต่ออุตสาหกรรมจังหวัด โดยสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 30 มิ.ย. 59

ข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังหมดหนทางในการทำเกษตรในหน้าแล้งนี้ เพราะสามารถขอนำน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหากโรงงานไหนอยู่ใกล้กับแหล่งเกษตรกรรมของชาวนา ชาวไร่ ก็อาจจะผันน้ำทิ้งไปช่วยกันได้บ้าง เป็นการพึ่งพาอาศัยกันตามหลักของ “ECO Industrial Town” ในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนเกษตรกรรมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศชาติก้าวผ่านปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้งครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งไปให้ได้

 

ก่อนจากกันวันนี้ ผมมีอัพเดทกฎหมาย 2 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน โดยประกาศใช้เมื่อปลายปี 58 กับต้นปี 59 ที่ผ่านมา  

1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558  

2.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559

สาระสำคัญจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ คือ กำหนดให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานสามารถส่งรายงานผลปริมาณสารมลพิษตามแบบ รว.1, รว.2 และ รว.3 รูปแบบใหม่ ผ่านระบบเว็บไซท์ของกรมโรงงานได้ตั้งแต่รอบปี 59 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://hawk.diw.go.th/eis/

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าประเทศชาติจะผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะ “น้ำ คือ ชีวิต”

จักริน  นักไร่

 18 มี.ค. 59

 

ที่มา : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2559

 

                   

 

 

 

 


***Please or to comment on this article

Environmental Blog