เตรียมความพร้อมสำหรับ ISO45001 Occupation Health and Safety Management System

 

นายสุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง

          ที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

sutthisak.p@npc-se.co.th

11 มีนาคม 2558

ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทุกสถานประกอบการจะต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมสำหรับ ISO45001 Occupation health and safety management system-Requirements with guidance for use (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกำหนดและข้อแนะนำการใช้) ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างโดยคณะกรรมการ ISO/PC 283 ขณะนี้อยู่ในช่วง DIS stage ประเทศสมาชิก ISO กำลังพิจารณา Vote และ Comment หากประเทศสมาชิกเห็นชอบก็จะกลายเป็น FDIS (Final Draft International Standard) และ ISO45001 จะถูกประกาศใช้ภายในปลายปี 2559 นี้หรืออย่างช้าต้นปี 2560

upload image

 

(ข้อมูลจาก http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso45001.htm)

สำหรับ ISO45001 นี้จะมีโครงสร้างมาตรฐานเหมือน ISO9001 : 2015 & ISO14001 : 2015  โดยตัวมาตรฐาน ISO45001 เองได้ประยุกต์มาจากหลายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Occupational Health and Safety เช่น OHSAS 18001, ILO-OSH Guidelines เป็นต้น โดยจะนำมาใช้แทน OHSAS 18001:2007

 

หากเปรียบเทียบข้อกำหนดของ 14001:2015 VS ISO/DIS 45001:2016 VS OHSAS 18001:2007 แล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

upload image

upload image

upload image

upload image

หากดูจากการเปรียบเทียบโครงสร้างมาตรฐานแล้ว หากสถานประกอบการใดที่ได้ทำระบบมาตรฐานและผ่านการรับรอง OHSAS18001 และหรือ มอก.18001 รวมถึง ISO14001:2015 แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ISO45001 ได้และคาดว่าน่าผ่านการรับรองได้ไม่ยากนัก

 

แต่สำหรับสถานประกอบการใดที่ยังไม่เคยทำ ระบบOHSAS18001 และหรือ มอก.18001 เลย อาจต้องได้รับความกดดันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการค้ากับต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อก่อน มอก./OHSAS18001 ยังไม่ได้เป็นมาตรฐาน ISO แต่ตอนนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้กำลังถูกพัฒนาและยกระดับเป็น ISO45001 แล้ว จึงต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

 


***Please or to comment on this article

Quality System Blog