ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) ประสานงานและดำเนินการคัดเลือกสรรหา ฝึกอบรม พนักงานเฝ้าระวังเหตุ พนักงานสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค พนักงานดับเพลิงและพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานเฝ้าระวังเหตุ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค และพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ 3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัทและลูกค้า 4) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสรรหาบุคคลากรให้ทำงานได้ตามตำแหน่งของแผนกปฏิบัติการ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการ (service mind) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2561
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานขายต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) จัดทำแผนและวางแผนการขายสินค้าและบริการต่างประเทศตามกลยุทธ์และเป้าหมายรวมของบริษัทฯ 2) ประสานงานการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในระหว่างการบริการหรือหลังบริการเสร็จสิ้น 3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือคู่แข่ง เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย 4) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

1) จบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการทั่วไปหรือพาณิชยศาสตร์หรือการขายหรือการตลาดหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2) ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานขายหรือการตลาดหรือบริการลูกค้า 5 ปี (หากมีประสบการณ์การขาย หรือ การตลาด หรือ ธุรกิจต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3) มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงานที่ดี 4) มีความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม 5) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 6) มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี 7) มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 8) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 700 คะแนน

วันที่ประกาศ
06 ก.พ. 2561
ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วนการขายต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) บริหารทีมงานขายต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2) จัดทำแผนและวางแผนการขายสินค้าและบริการต่างประเทศตามกลยุทธ์และเป้าหมายรวมของบริษัทฯ 3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือคู่แข่ง เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย 4) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

1) จบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการทั่วไปหรือพาณิชยศาสตร์หรือการขายหรือการตลาดหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2) ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานขายหรือการตลาดหรือบริการลูกค้า 5 ปี (หากมีประสบการณ์การขาย หรือ การตลาด หรือ ธุรกิจต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3) มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงานที่ดี 4) มีความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม 5) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 6) มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี 7) มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 8) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 700 คะแนน

วันที่ประกาศ
06 ก.พ. 2561