ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

• การวิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ • นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ • จัดทำและนำเสนอตัวเลขทางด้านการเงิน และจัดทำรายงานการดำเนินงานทางด้านการเงิน • จัดทำ และวางแผนการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงินของบริษัท • จัดทำ และนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร

เงินเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน - ประสบการณ์การในสายงาน 3 ปีขึ้นไป - มีความรู้และทักษะทางบัญชีและภาษี - มีทักษะทางคอมพิวเตอร์สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี - มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน - สามารถใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น SAP, Oracle ฯลฯ - มีความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

วันที่ประกาศ
18 ต.ค. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การขาย
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1. รับผิดชอบในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. วางแผนการเข้าพบลูกค้า การนัดหมาย และเตรียมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกประเภท 3. รับผิดชอบให้คำแนะนำลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่การตัดสินใจสั่งซื้อ 4. รับผิดชอบการจัดทำใบเสนอราคา การจัดทำข้อเสนอ ตามความต้องการของลูกค้า 5. รับผิดชอบการติดตามผลการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท การเจรจาต่อรอง และปิดการขายเพื่อให้ได้ยอดขาย และกำไรตามเป้าหมายที่กำหนด 6. รับผิดชอบในการเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 7. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ Marketing event ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อกระตุ้นยอดขาย 8. ทำหน้าที่ประสานงานกับ Tele Sales และหน่วยอื่นภายในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการขาย 9. รับผิดชอบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับลูกค้า 10. รับผิดชอบการติดตามชำระค่าสินค้าและบริการให้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า 11. รับผิดชอบการเตรียมข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาเปิดบัญชีลูกค้าในระบบคอมพิวเตอร์ 12. รับผิดชอบการวางบิลลูกค้า และ รับชำระค่าสินค้าและบริการตามความเหมาะสม 13. รับผิดชอบรวบรวมข้อคิดเห็นจากลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการในการทำแผนการตลาด และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขององค์กร 14. รับผิดชอบงานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ

เงินเดือน
20,000-30,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

ความรู้ความสามารถ: 1. มีความรู้ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2. มีความรู้ด้านการขายและการตลาด คุณสมบัติ คุณวุฒิ: ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดการทั่วไป หรือ วิทยาศาสตร์   ประสบการณ์: ทำงานเกี่ยวกับงานการตลาด หรือ งานขาย หรือ บริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ  ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: วิทยากร-ปฏิบัติการขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) จัดเตรียมแผนการสอน (Lesson Plan) หลักสูตรการขับรถยนต์ตามกฎหมายให้สอดคล้องตามที่กรมการขนส่ง ทางบกกำหนดไว้รวมถึงแผนการสอนของหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 2) จัดเตรียมสื่อการสอนสำหรับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามแผนการสอน (Lesson Plan) ที่กำหนดไว้ 3) จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับฝึกอบรมด้านการขับรถยนต์และนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พิจารณา 4) ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา 5) ดูแล จัดเก็บ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับฝึกอบรมด้านการขับรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 6) ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับฝึกอบรมด้านการขับรถยนต์เมื่อเกิดความเสียหายในขณะใช้งานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 7) ประสานงานในการจัดทำเอกสารฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่รับผิดชอบ 8) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถยนต์ตามกฎหมายให้สอดคล้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ 9) ปรับปรุงแผนการสอนและสื่อการสอนที่ใช้สำหรับฝึกอบรมให้สอดคล้องตามประเมินผลพึงพอใจของลูกค้าและข้อเสนอแนะจากกรมการขนส่งทางบกรวมถึงการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 10) ประสานงาน สนับสนุน รวบรวมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุโรงเรียนสอนขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ 11) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัทและลูกค้า 12) ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 13) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
20,000-30,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

1) ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา 2) เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 3) มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4) มีใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 5) ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป ***หากมีใบอนุญาตการเป็นวิทยากรของกรมการขนส่งทางบก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายวัน)
จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดของงาน

เงินเดือน
วันละ 450 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานสำนักงานหรือบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี

วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: วิทยากร และที่ปรึกษา
จำนวน 5 อัตรา
รายละเอียดของงาน

เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรเกี่ยวกับคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่า วิชาเอกไฟฟ้า อุตสาหการ การผลิต อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือวิชาเอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ - ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประสบการณ์: - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปี หรือ - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินโรงงาน การทำผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี หรือ - มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ความรู้ความสามารถทักษะ และการผ่านการอบรม: - หลักสูตร “หัวหน้า/ ผู้ตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001 (ISO 9001) จากหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้การยอมรับ - หลักสูตรการวัด วิเคราะห์ ควบคุมคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง - หลักสูตร “ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ ตามมาตรฐาน มอก.17020 (ISO/IEC 17020)” จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้การยอมรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ผ่านการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้การยอมรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทัศนคติ: - มีทักษะความเข้าใจ หลักการและความคิดที่เป็นระบบ - มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงานที่ดี - มีทัศนคติ ความเข้าใจงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถอื่น ๆ: ต้องสามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

วันที่ประกาศ
16 ก.ค. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จำนวน 10 อัตรา
รายละเอียดของงาน

สัญญาจ้างโครงการ 2 – 4 เดือน สมัครผ่านเว็บไซด์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาโนช สมบุญณา (09 9129 3164) E – mail : Manoch.s@npc-se.co.th

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา - มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.เทคนิค) อย่างน้อย 8 ปี (นับประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยรวมกันได้) - มีประสบการณ์ด้านการทำระบบการจัดการความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์ในการปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่ประกาศ
04 เม.ย. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) ประสานงานและดำเนินการคัดเลือกสรรหา ฝึกอบรม พนักงานเฝ้าระวังเหตุ พนักงานสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค พนักงานดับเพลิงและพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานเฝ้าระวังเหตุ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค และพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ 3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัทและลูกค้า 4) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสรรหาบุคคลากรให้ทำงานได้ตามตำแหน่งของแผนกปฏิบัติการ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการ (service mind) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th