ตำแหน่ง: รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จำนวน 10 อัตรา
รายละเอียดของงาน

สัญญาจ้างโครงการ 2 – 4 เดือน สมัครผ่านเว็บไซด์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาโนช สมบุญณา (09 9129 3164) E – mail : Manoch.s@npc-se.co.th

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา - มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.เทคนิค) อย่างน้อย 8 ปี (นับประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยรวมกันได้) - มีประสบการณ์ด้านการทำระบบการจัดการความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์ในการปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่ประกาศ
04 เม.ย. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา
จำนวน 4 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) เตรียมความพร้อมของวิทยากรในการให้คำปรึกษาแนะนำ งานมาตรฐานและระบบการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 2) ให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านมาตรฐานและระบบการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3) รวบรวมข้อมูลกฎหมาย มาตรฐาน และความต้องการของลูกค้าเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำบริการใหม่ๆ ด้านการฝึกอบรม และที่ปรึกษางานด้านมาตรฐานและระบบการจัดการที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า 4) จัดทำข้อเสนอและราคาค่าการบริการ ด้านมาตรฐานและระบบการจัดการเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้หน่วยงานขายเสนอลูกค้า 5) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชาย หรือหญิง ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/สุขาภิบาล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านมาตรฐานและระบบการจัดการ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/สุขาภิบาล/คุณภาพ ) ไม่น้อยกว่า 7 ปี - มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/สุขาภิบาล/คุณภาพ - มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ - มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและประสานงานที่ดี - มีความสามารถในเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากร มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี - มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี - มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว - สามารถเดินทางไปทำงาน ต่างจังหวัดได้ - ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนน

วันที่ประกาศ
06 มี.ค. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) ประสานงานและดำเนินการคัดเลือกสรรหา ฝึกอบรม พนักงานเฝ้าระวังเหตุ พนักงานสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค พนักงานดับเพลิงและพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานเฝ้าระวังเหตุ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค และพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ 3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัทและลูกค้า 4) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสรรหาบุคคลากรให้ทำงานได้ตามตำแหน่งของแผนกปฏิบัติการ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการ (service mind) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th