ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายวัน)
จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดของงาน

เงินเดือน
วันละ 450 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานสำนักงานหรือบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี

วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: วิทยากร และที่ปรึกษา
จำนวน 5 อัตรา
รายละเอียดของงาน

เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรเกี่ยวกับคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่า วิชาเอกไฟฟ้า อุตสาหการ การผลิต อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือวิชาเอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ - ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประสบการณ์: - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปี หรือ - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินโรงงาน การทำผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี หรือ - มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ความรู้ความสามารถทักษะ และการผ่านการอบรม: - หลักสูตร “หัวหน้า/ ผู้ตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน มอก.9001 (ISO 9001) จากหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้การยอมรับ - หลักสูตรการวัด วิเคราะห์ ควบคุมคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง - หลักสูตร “ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ ตามมาตรฐาน มอก.17020 (ISO/IEC 17020)” จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้การยอมรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ผ่านการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้การยอมรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทัศนคติ: - มีทักษะความเข้าใจ หลักการและความคิดที่เป็นระบบ - มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงานที่ดี - มีทัศนคติ ความเข้าใจงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถอื่น ๆ: ต้องสามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

วันที่ประกาศ
16 ก.ค. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จำนวน 10 อัตรา
รายละเอียดของงาน

สัญญาจ้างโครงการ 2 – 4 เดือน สมัครผ่านเว็บไซด์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาโนช สมบุญณา (09 9129 3164) E – mail : Manoch.s@npc-se.co.th

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา - มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.เทคนิค) อย่างน้อย 8 ปี (นับประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยรวมกันได้) - มีประสบการณ์ด้านการทำระบบการจัดการความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์ในการปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่ประกาศ
04 เม.ย. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน

1) ประสานงานและดำเนินการคัดเลือกสรรหา ฝึกอบรม พนักงานเฝ้าระวังเหตุ พนักงานสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค พนักงานดับเพลิงและพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานเฝ้าระวังเหตุ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค และพนักงานสัญญาจ้างโครงการอื่นๆ 3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์/ขั้นตอนของบริษัทและลูกค้า 4) ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม IMS (Integrated Management Systems) ที่กำหนดไว้

เงินเดือน
ตามที่ตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสรรหาบุคคลากรให้ทำงานได้ตามตำแหน่งของแผนกปฏิบัติการ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์งานด้านบริการที่ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการ (service mind) ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป

วันที่ประกาศ
22 ก.พ. 2561
Contact us
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 EXT. 7652, 7702 FAX. : +66 (0) 3897-7701
E-mail : Somsakul.s@npc-se.co.th