สมัครงาน:
Click to add photo
ตำแหน่งงาน
ประวัติส่วนตัว
ปี
ซม.
กก.
เฉพาะที่ตนเองจ่าย
คน
ชื่อ อายุ (ปี) อาชีพ ที่ทำงาน/ที่ตั้ง โทรศัพท์
พ่อ:
แม่:
คู่สมรส:
คน
ความสามารถพิเศษ / อื่นๆ:
เขียน พูด อ่าน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษา
ภาษา
คำต่อนาที
คำต่อนาที
ได้
ไม่ได้
มี
ไม่มี
ได้
ไม่ได้
มี
ไม่มี
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่มี
มี
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิ สาขาวิชา สำเร็จเมื่อ เกรดเฉลี่ย
ต่ำกว่า ม.ปลาย
ม.ปลาย
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ(ระบุ)
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ประวัติการทำงาน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

บาท/เดือน
บาท/เดือน

บาท/เดือน
บาท/เดือน

บุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านได้ (ยกเว้นญาติ/พี่น้อง/นายจ้างเดิม)

การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้
เอกสารประกอบการสมัคร