รายการหลักสูตร

 • หลักสูตรตามกฎหมาย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ Safety officer training
  • หลักสูตร จป.เทคนิค
  • หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
  • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
  • หลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
  • หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (หลักสูตร 42 ชั่วโมง สำหรับ จป.บริหาร หรือ จป.หัวหน้างาน)
  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ (หลักสูตร ต่อเนื่องจาก จป.เทคนิคขั้นสูง)
  • หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (หลักสูตร 30 ชั่วโมง สำหรับ จป.เทคนิค หรือเทคนิคขั้นสูง)
  • หลักสูตร จป.บริหาร
  • หลักสูตร จป.บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ Confined space training
 • หลักสูตร ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (Process safety)
 • หลักสูตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
 • หลักสูตร สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรตามกฎหมาย การจัดการพลังงาน
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 • หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอุตสาหกรรม และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว