รายการหลักสูตร

 • อบรมทฤษฎีเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปีต่อ 5 ปี)
  • อบรมทฤษฎีเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปีต่อ 5 ปี)
 • ฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาบริษัท AIS (เฉพาะผู้รับเหมาบริษัท AIS)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ Safety officer training
 • หลักสูตร ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ Confined space training
 • หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (Process safety)
 • หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
 • หลักสูตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตร สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรตามกฎหมาย การจัดการพลังงาน
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 • หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอุตสาหกรรม และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว