รายการหลักสูตร

 • อบรมทฤษฎีเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปีต่อ 5 ปี)
 • ฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาบริษัท AIS (เฉพาะผู้รับเหมาบริษัท AIS)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ Safety officer training
 • หลักสูตร ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ Confined space training
 • หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (Process safety)
 • หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
 • หลักสูตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตร สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรตามกฎหมาย การจัดการพลังงาน
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 • หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
  • ประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ และฝึกทักษะการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator (Driver Risk Assesment)
  • อบรมและฝึกปฏิบัติการขับขี่เชิงป้องกันพร้อมประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ สำหรับรถบรรทุก
  • ความอันตรายลักษณะท้ายปัดของรถบรรทุกความอันตรายระยะวงเลี้ยวทัศนวิสัยและจุดบอดสำหรับรถบรรทุก
  • ทักษะการควบคุมรถ, การตอบสนองของมนุษย์, การคำนวณระยะทางเบรคสำหรับรถบรรทุก
  • การขับรถในเวลากลางคืน, ทักษะการขับรถแบบประหยัดพลังงานสำหรับ รถบรรทุก
  • ประเมินผู้ชำนาญการทางด้านความปลอดภัย
  • ผู้ชำนาญการทางด้านความปลอดภัย
  • อบรมและฝึกปฏิบัติการขับขี่เชิงป้องกันพร้อมประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ สำหรับรถยนต์
  • อบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับรถยนต์
  • อบรมการขับขี่เชิงป้ิงกันอุบัติเหตุ สำหรับรถบรรทุก
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอุตสาหกรรม และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว