รายการหลักสูตร

 • อบรมทฤษฎีเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปีต่อ 5 ปี)
 • ฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาบริษัท AIS (เฉพาะผู้รับเหมาบริษัท AIS)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ Safety officer training
 • หลักสูตร ป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ Confined space training
 • หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (Process safety)
 • หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
 • หลักสูตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตร สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรตามกฎหมาย การจัดการพลังงาน
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
 • หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
 • หลักสูตรตามกฎหมาย ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอุตสาหกรรม และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
  • หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งานหรือเก็บก๊าซ (เฉพาะก๊าซคลอรีน)
  • หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice
 • International Best Practice on Process Safety and Risk Management