หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 40 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
ณ NPC S&E ห้อง 2301 ชั้น 3 Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เลื่อน
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 เลื่อน
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ยกเลิก
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 45 เสร็จสิ้น
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เลื่อน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราช Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 2 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 2,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการควบคุมงานอย่างปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานตามที่กฎหมายกำหนดและข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหามาตรการในการควบคุมและป้องกันได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินและค้นหาอันตรายจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Foreman, Supervisor, หัวหน้าแผนก เป็นต้น

รายละเอียด
**ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา** | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | | (ข) | บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน | ----- **หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** ระยะเวลาการฝึกอบรม 4ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน | | (ข) | สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ | ----- **หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน** ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | การตรวจความปลอดภัย | | (ข) | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย | | (ค) | การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ | ----- **หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย** ระยะเวลาการฝึกอบรม 4ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร | | (ข) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า | | (ค) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ | | (ง) | การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ | | (จ) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | | (ฉ) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี | | (ช) | การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ | | (ซ) | การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง | | (ฌ) | การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล |
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครตัวจริงที่มีนายจ้างลงนาม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน *หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขออนุญาตสงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม