หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 45 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 45 ปิดรับสมัคร
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 42 ปิดรับสมัคร
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 2 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 2,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการควบคุมงานอย่างปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานตามที่กฎหมายกำหนดและข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหามาตรการในการควบคุมและป้องกันได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินและค้นหาอันตรายจากการทำงานได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Foreman, Supervisor, หัวหน้าแผนก เป็นต้น

รายละเอียด
**ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา** | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | | (ข) | บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน | ----- **หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** ระยะเวลาการฝึกอบรม 4ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน | | (ข) | สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ | ----- **หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน** ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | การตรวจความปลอดภัย | | (ข) | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย | | (ค) | การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ | ----- **หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย** ระยะเวลาการฝึกอบรม 4ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร | | (ข) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า | | (ค) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ | | (ง) | การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ | | (จ) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | | (ฉ) | การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี | | (ช) | การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ | | (ซ) | การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง | | (ฌ) | การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล |
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครตัวจริงที่มีนายจ้างลงนาม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน *หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขออนุญาตสงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม