หลักสูตร จป.เทคนิค
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 57 เสร็จสิ้น
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เลื่อน
โรงแรม โกลเด้นซิตี้ระยอง Rayong 53 เสร็จสิ้น
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 41 ปิดรับสมัคร
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 3 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 3 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 3,700.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน -เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยได้ -เพื่อให้ผู้อบรมสามารถชี้บ่งอันตรายในสถานที่ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตามบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบแปดชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ **(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ** (ก) แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ----- **(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ** (ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ----- **(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ** (ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน (ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน (ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง ----- **(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ** (ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย (ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน
เอกสารประกอบการสมัคร

กรุณานำหลักฐานการสมัครทั้งหมดมายื่นที่หน้างาน ณ วันอบรมวันแรก ดังนี้ 1. ใบสมัครตัวจริงที่มีนายจ้างลงนาม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. หนังสือแต่งตั้งการเป็น จป.หัวหน้างาน 4. สำเนาประกาศนียบัตร จป.หัวหน้างาน *หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขออนุญาตสงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม