หลักสูตร จป.บริหาร
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เลื่อน
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 45 เสร็จสิ้น
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 43 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 2 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 2,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร -เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการบริหารงานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง -เพื่อสามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินงานความปลอดภัย และกิจกรรมความปลอดภัยให้เหมาะสมกับองค์กร -เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานภายในองค์กรในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

-พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการส่วนทุกท่าน

รายละเอียด
**ทฤษฎี** **หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน** ระยะเวลาการฝึกอบรม 3ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน | |(ข) | บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร | **หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** ระยะเวลาการฝึกอบรม 4ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | |(ก) | การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน | | (ข) | สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ | **หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** ระยะเวลาการฝึกอบรม 7ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | | -------- | -------- | | (ก) | แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | | (ข) | แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน | | (ค) | ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | | (ง) | การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ |
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครตัวจริงที่มีนายจ้างลงนาม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างระดับบริหาร *หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขออนุญาตสงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม