หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 44 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 เลื่อน
โรงแรมโกลเด้นซิตตี้ ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมโกลเด้นซิตตี้ ระยอง Rayong 60 เสร็จสิ้น
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 58 เสร็จสิ้น
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ปิดรับสมัคร
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา Chon Buri 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
โรงแรมไบรท์ตัน บางนา Bangkok 60 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 2 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 2,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 2. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรู้ถึงวิธีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้อง 4. เพื่อให้คณะกรรมการฯ เรียนรู้เทคนิคการดำเนินงานด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้

กลุ่มเป้าหมาย

1. คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 2. ผู้บริหาร หัวหน้างาน 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ 4. พนักงานปฏิบัติการ หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย

รายละเอียด
**ทฤษฎี** **หมวด 1** การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ * แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ * การพิจารณาแผนงาน โครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน **หมวด 2** กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน * กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 * สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง **หมวด 3** บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ * การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน * การสำรวจความปลอดภัย * การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน * การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย * การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน * การประชุมและการติดตามงาน
เอกสารประกอบการสมัคร

กรุณานำหลักฐานการสมัครทั้งหมดมายื่นที่หน้างาน ณ วันอบรมวันแรก ดังนี้ 1. ใบสมัครตัวจริงที่มีนายจ้างลงนาม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (รายชื่อผู้เข้าอบรมต้องมีอยู่ในคำสั่งแต่งตั้งฯ) *หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขออนุญาตสงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม