หลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เลื่อน เสาร์-อาทิตย์ (เรียนต่อเนื่อง)
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 เลื่อน จันทร์ถึงศุกร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน จันทร์ถึงศุกร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 60 ลงทะเบียน เสาร์-อาทิตย์ (เรียนต่อเนื่อง)
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 180 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 180 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 25,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กร 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน 5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงพร้อมนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน (จป.พื้นฐาน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 3.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

รายละเอียด
|รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | ระยะเวลา(ชั่วโมง) | | -------- | -------- | -------- | | (ก) | การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน | 3 | | (ข) | สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 9 | | (ค) | สาระสำคัญของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน | 3 | | (ง) | ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่รับเข้ามาทำงานใหม่และความปลอดภัยในสำนักงาน | 1.5 | | (จ) | ความปลอดภัยนอกงาน | 1.5 | | (ฉ) | มนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ | 1.5 | | (ช) | การสื่อสารระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วม | 1.5 | | (ซ) | การสอนงานและการฝึกปฏิบัติ | 3 | | (ฌ) | การฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัย | 1.5 | | (ญ) | สารสนเทศความปลอดภัย | 1.5 | | (ฎ) | กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย | 3 | ----- **หมวดวิชาที่ 2 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม** |รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | ระยะเวลา(ชั่วโมง) | | -------- | -------- | -------- | | (ก) | ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม | 1.5 | | (ข) | อันตรายจากความร้อน ความเย็น อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและการป้องกัน | 1.5 | | (ค) | อันตรายจากเสียงดังและการอนุรักษ์การได้ยิน อันตรายจากความสั่นสะเทือนอันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติและการป้องกัน | 3 | | (ง) | อันตรายจากรังสีและการป้องกัน | 1.5 | | (จ) | ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ | 1.5 | | (ฉ) | อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการป้องกัน | 3 | | (ช) | ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี | 3 | | (ซ) | การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและฝึกปฏิบัติ | 12 | | (ฌ) | หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม | 1.5 | | (ญ) | การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี | 1.5 | ----- **หมวดวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย** |รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | ระยะเวลา(ชั่วโมง) | | -------- | -------- | -------- | | (ก) | ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย | 1.5 | | (ข) | ระบบการอนุญาตทำงาน | 1.5 | | (ค) | ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร | 3 | | (ง) | ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและถังความดัน | 3 | | (จ) | ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและเครื่องมือกล | 3 | | (ฉ) | การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย | 3 | | (ช) | ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า | 3 | | (ซ) | ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง | 3 | | (ฌ) | การป้องกันและระงับอัคคีภัย | 3 | | (ญ) | หลักการระบายอากาศ | 3 | | (ฎ) | การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ | 1.5 | | (ฏ) | การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล | 1.5 | ----- **หมวดวิชาที่ 4 การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง** |รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | ระยะเวลา(ชั่วโมง) | | -------- | -------- | -------- | | (ก) | ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง | 1.5 | | (ข) | การค้นหาปัญหาสุขภาพและสาเหตุการเจ็บป่วยในกลุ่มลูกจ้าง | 1.5 | | (ค) | การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน | 1.5 | | (ง) | การตรวจสุขภาพลูกจ้าง | 1.5 | | (จ) | การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการวางแผน | 1.5 | | (ฉ) | การเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้าง | 1.5 | | (ช) | การเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการระบาดวิทยา | 1.5 | | (ซ) | หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน | 1.5 | | (ฌ) | การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ | 3 | | (ญ) | การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล | 3 | | (ฎ) | การสร้างเสริมสุขภาพลูกจ้าง | 3 | | (ฏ) | การจัดการปัญหาจิตวิทยาสังคมในสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค SOLVE | 3 | | (ฐ) | การป้องกันและควบคุมปัญหาเหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานประกอบกิจการ | 1.5 | | (ฑ) | การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและหน่วยบริการในสถานประกอบกิจการ | 1.5 | | (ฒ) | การสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพลูกจ้าง | 3 | ----- **หมวดวิชาที่ 5 การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน** | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | ระยะเวลา(ชั่วโมง) | | -------- | -------- | -------- | | (ก) | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์ | 3 | | (ข) | จิตวิทยาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ | 1.5 | | (ค) | การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ | 1.5 | | (ง) | หน่วยที่ทำงานและท่าทางการทำงาน | 3 | | (จ) | เครื่องมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร | 1.5 | | (ฉ) | การยศาสตร์ในสำนักงาน | 1.5 | | (ช) | การยกย้ายวัสดุสิ่งของโดยการใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ | 3 | | (ซ) | การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานและการบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ | 1.5 | | (ฌ) | มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย | 1.5 | | (ญ) | การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทำงาน | 1.5 | | (ฎ) | การสำรวจทางด้านการยศาสตร์ | 1.5 | | (ฏ) | การวิเคราะห์ลักษณะงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุง สภาพการทำงาน | 3 | | (ฐ) | การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ | 3 | | (ฑ) | การสัมมนาวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน | 3 | ----- **หมวดวิชาที่ 6 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** | รหัสวิชา | หัวข้อวิชา | ระยะเวลา(ชั่วโมง) | -------- | -------- | -------- | | (ก) | แนวคิดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3 | | (ข) | แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน | 1.5 | | (ค) | ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 1.5 | | (ง) | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเฝ้าสังเกตงาน | 3 | | (จ) | การสอบสวน การวิเคราะห์อุบัติเหตุ และการรายงานอุบัติเหตุ | 3 | | (ฉ) | การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน | 6 | | (ช) | การตรวจความปลอดภัย | 1.5 | | (ซ) | แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน | 1.5 | | (ฌ) | การจัดทำและการวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย | 3 | | (ญ) | การวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินภายใน | 3 | | (ฎ) | ประสบการณ์การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ | 3 |
เอกสารประกอบการสมัคร

กรุณานำหลักฐานการสมัครทั้งหมดมายื่นที่หน้างาน ณ วันอบรมวันแรก ดังนี้ 1. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ปกศ. สูง /อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3. หลักฐานการเป็น จป.เทคนิคหรือพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.หรือ เทียบเท่า) 4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท 5. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (กรณีลงนามโดยตัวแทนนายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) *หากส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ขออนุญาตสงวนสิทธิการเข้าอบรมและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม