หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 เลื่อน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 20 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 20 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 20 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 3 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 3 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 10,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ข้อที่ 29/46 และประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561 เรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก โดยผู้ตรวจประเมินภายนอกจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่ กนอ กำหนดไว้

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือ เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานในอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรือ เทียบเท่า นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (3.1) ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

รายละเอียด
หมวดที่ 1 : ภาพรวมข้อบังคับ ฯ กนอ. และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (2 ชั่วโมง) - ความเข้าใจในข้อบังคับฯ กนอ. - ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) โดยองค์รวม หมวดที่ 2 : ความรู้และองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (10 ชั่วโมง) - การมีส่วนร่วมของพนักงาน - ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต - การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม - การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา - การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง - ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ - การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ - การจัดการการเปลี่ยนแปลง - การสอบสวนอุบัติการณ์ - การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การตรวจประเมิน - ความลับทางการค้า หมวดที่ 3 : แนวทางการตรวจประเมินภายนอก(6 ชั่วโมง) - กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมินภายนอก - คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินภายนอก - จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินภายนอก - แบบตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินภายนอก - ขั้นตอนการตรวจประเมินภายนอก - การจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล - การติดตามผลการดำเนินการตรวจประเมินภายนอก