หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เสร็จสิ้น
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ 30 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 30 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 3 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 3 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 10,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ข้อที่ 29/46 และประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561 เรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก โดยผู้ตรวจประเมินภายในจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามที่ กนอ กำหนดไว้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ตรวจประเมินภายในที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561 2. ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของบริษัท ฯ

รายละเอียด
หมวดที่ 1 : ภาพรวมข้อบังคับ ฯ กนอ. และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (2 ชั่วโมง) - ความเข้าใจในข้อบังคับฯ กนอ. - ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) โดยองค์รวม หมวดที่ 2 : ความรู้ การนำไปใช้และองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต(14 ชั่วโมง) - การมีส่วนร่วมของพนักงาน - ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต - การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม - การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา - การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง - ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ - การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ - การจัดการการเปลี่ยนแปลง - การสอบสวนอุบัติการณ์ - การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การตรวจประเมิน - ความลับทางการค้า หมวดที่ 3 : แนวทางการตรวจประเมินภายใน (2 ชั่วโมง) - กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมินภายใน - คุณสมบัติ คุณลักษณะและการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินภายใน - จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินภายใน - ตัวอย่างแบบตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินภายใน - ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน - การจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายในและสรุปผล - การติดตามผลการดำเนินการตรวจประเมินภายใน