หลักสูตร การจัดทำและการปฏิบัติตามการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เลื่อน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 30 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ปิดรับสมัคร
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ Bangkok 30 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 3 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 3 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 10,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กนอ.กำหนดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องมีการดำเนินการการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครองณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กนอ.กำหนด 2. ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครอง ตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (เว้นแต่แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟซึ่งนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่น ใช้สำหรับหม้อน้ำ หรือเติมยานพาหนะ)

รายละเอียด
• ภาพรวมข้อบังคับ ฯ กนอ. และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต - ความเข้าใจในข้อบังคับฯ กนอ. - ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) โดยองค์รวม • การกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต • ความรู้ องค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการนำไป ประยุกต์ใช้ตามหลักการ PDCA - การมีส่วนร่วมของพนักงาน - ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต - การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การฝึกอบรม - การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา - การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง - ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ - การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ - การจัดการการเปลี่ยนแปลง - การสอบสวนอุบัติการณ์ - การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - การตรวจประเมิน • การกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต • การทบทวนระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยผู้บริหารระดับสูง - ความลับทางการค้า