ประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ และฝึกทักษะการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator (Driver Risk Assesment)
banner
 *ไม่มีกำหนดการฝึกอบรม  
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 0 วัน ปฏิบัติ 0 วัน รวม 0 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 2,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)