อบรมและฝึกปฏิบัติการขับขี่เชิงป้องกันพร้อมประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ สำหรับรถบรรทุก
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง 20 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 20 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 3 วัน ปฏิบัติ 3 วัน รวม 6 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 16,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และมารยาทอันดีงามในการใช้รถใช้ถนน - เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมขององค์กร และของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

- พนักงานขับรถของบริษัท พนักขับรถส่งของ พนักงานขับรถผู้บริหาร เซลล์แมน เป็นต้น

รายละเอียด
วันที่หนึ่ง ภาคเช้า (ทดสอบรายบุคคล) • ประเมินการตอบสนองต่อการมองเห็นและการตอบโต้รายบุคคลด้วยเครื่องทดสอบสมรรถนะการขับรถ โดยมีหัวข้อการประเมินคร่าวๆ ดังนี้ o การประเมินความสามารถต่อการมองเห็นสี o การประเมินการตอบสนองต่อปฏิกิริยา เช่น สัญญาณไฟ o การประเมินลานสายตา o การประเมินสายตาเชิงลึก • ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบประเมินเป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับ (Fleet Driver Risk Index) โดยโปรแกรมจะทำการประเมินจากข้อมูลที่ผู้ขับได้ระบุ อาทิ o อายุ ระยะเวลาในการขับ อุบัติเหตุที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประเมินจากสถานการณ์พื้นฐานที่มีผลต่อความเสี่ยงในการขับ o ความก้าวร้าว การขับรถขณะตื่นเต้น เฝ้าระวังอันตราย งานมีผลต่อความเสี่ยง ส่วนเกี่ยวข้องอื่นต่อการขับรถ การเผชิญหน้า การจดจ่อต่อการขับรถ ซึ่งเป็นการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ขับ • ผู้เข้าอบรมทำการทดสอบการขับรถเป็นรายบุคคลในรูปแบบจำลองเสมือนจริงด้วยเครื่อง Driving Simulator ตามโปรแกรม ดังนี้ o การใช้งานอุปกรณ์ภายในรถเบื้องต้น o การฝึกขับขั้นพื้นฐาน o การฝึกขับในสถานการณ์ฉุกเฉิน o การฝึกขับในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศต่าง ๆ o การฝึกขับเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ภาคบ่าย (ทฤษฎี) • ทดสอบข้อเขียนก่อนการอบรม (Pre-test) • ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุหลักและปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน • การตรวจเช็ครถก่อนการขับขี่ (BE-WAGON) และการบำรุงรักษาเบื้องต้น • การเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และรถก่อนออกเดินทาง • ทัศนวิสัยและจุดบอดของรถบรรทุก • ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็ครถก่อนการขับขี่ (BE-WAGON) วันที่สอง ภาคเช้า (ปฏิบัติ) • ขับแบบประหยัดน้ำมัน (ก่อนรับการอบรม) • อบรม 6 เทคนิคการประหยัดน้ำมัน ภาคบ่าย (ปฏิบัติ-ต่อ) • ขับแบบประหยัดน้ำมัน (หลังรับการอบรม) • สรุปผลการขับรถแบบประหยัดน้ำมันก่อนและหลังการอบรม ภาคค่ำ (ปฏิบัติ-ต่อ) • การขับแบบคาดการณ์รับรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT) • การป้องกันความเมื่อยล้าในเวลากลางคืน • สรุปผล วันที่สาม ภาคเช้า (ปฏิบัติ) • ความอันตรายของลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน • ความสำคัญของเข็มขัดนิรภัย • ทักษะการควบคุมรถ ภาคบ่าย (ปฏิบัติ-ต่อ) • การตัดสินใจ การตอบสนอง การสังเกตการณ์ • ระยะเบรคและระยะหยุดรถ, ทักษะการควบคุมเบรค • ทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม (Post-test) • สรุปผล