Defensive & Eco Driving Training
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง 30 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 1 วัน ปฏิบัติ 1 วัน รวม 2 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 7,800.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และมารยาทอันดีงามในการใช้รถใช้ถนน - เพื่อให้สามารถขับรถในเชิงประหยัดพลังงาน (Eco Drive) ได้อย่างถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมขององค์กร และของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

- พนักงานขับรถของบริษัท พนักขับรถส่งของ พนักงานขับรถผู้บริหาร เซลล์แมน เป็นต้น

รายละเอียด
เนื้อหาการฝึกอบรม วันที่หนึ่ง ภาคเช้า (ทดสอบรายบุคคล) - ทำแบบทดสอบประเมินเป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับ(Fleet Driver Risk Index) - ทำการทดสอบการขับรถเป็นรายบุคคลในรูปแบบจำลองเสมือนจริงด้วยเครื่อง (Driving Simulator) - ทำการทดสอบรายบุคคลด้วยเครื่องทดสอบสมรรถนะการขับรถ ภาคบ่าย (ทฤษฎี) - ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุหลักและปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง* - ระบบหน้าที่และกลไกการทำงานต่างๆ ในรถบรรทุก - เทคนิคการขับรถขั้นพื้นฐานและการขับรถอย่างปลอดภัย - ระยะเบรกและระยะหยุดรถ, การเบรกและการควบคุมรถเมื่อใช้เบรก - การตัดสินใจ การตอบสนอง, การสังเกตการณ์ - การคาดการณ์ และประเมินสถานการณ์อันตรายในการขับรถ - มุมมองการขับขี่ - การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการขับขี่ - การเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ การวางแผนการเดินทาง วันที่สอง ภาคเช้า (ทฤษฎี-ต่อ) - ตรวจเช็คความพร้อมของรถด้วยวิธี (BE-WAGON) - เทคนิคการขับรถในรูปแบบประหยัดพลังงาน (Eco Drive) - การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ในการขับขี่บนท้องถนนและกรณีศึกษา, สิทธิในการใช้ทาง - ความเร็วของรถและตำแหน่งของรถในสถานการณ์ต่างๆ - การขับรถในสภาวะต่างๆ เช่น การขับรถในเวลากลางคืน การขับรถขณะฝนตก ถนนลูกรัง ถนนลาดยางถนนเปียก/ลื่น เป็นต้น - การควบคุมความเร็วของรถในโค้ง ภาคบ่าย (ปฏิบัติ) - ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็ครถก่อนการขับขี่ด้วยวิธี (BE-WAGON) - ฝึกการขับรถระบบเสียงนำสมอง(Commentary Drive) - ฝึกการขับในรูปแบบประหยัดพลังงาน