หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
banner
ตารางการอบรม
สถานที่อบรม รับสูงสุด ลงทะเบียน หมายเหตุ
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เลื่อน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 เสร็จสิ้น
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 40 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 40 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
NPC S&E มาบตาพุด ระยอง Rayong 30 ลงทะเบียน
 
ระยะเวลาอบรม
ทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน รวม 3 วัน
ค่าอบรมต่อท่าน
Price 5,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ หรือเก็บก๊าซ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือเก็บก๊าซ และป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. โรงงานที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage tank) 2. โรงงานที่มีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จำนวนตั้งแต่ 20 ภาชนะบรรจุ (Cylinder) ขึ้นไป 3. โรงงานที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (tube trailer) ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4. บุคลากรอื่นๆ ที่สนใจ โรงงานต้องประกอบด้วยก๊าซ 7 ชนิด หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะสามารถเข้าอบรมได้ อะเซทิลีน,ฮีเลียม,ไฮโดรเจน,ออกซิเจน,อาร์กอน,ไนโตรเจน,คาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียด
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 1 กฎหมายโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงงานผลิตบรรจุ ใช้ และขนส่งก๊าซ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2 ชั่วโมง) หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ (2 ชั่วโมง) หมวดที่ 3 ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจักร เครื่องวัด อุปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ต่าง ๆ (2 ชั่วโมง) หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติของคนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้งานหรือเก็บก๊าซ (2 ชั่วโมง) หมวดที่ 7 ข้อปฏิบัติของคนงานส่งก๊าซ (2 ชั่วโมง) หมวดที่ 8 ข้อปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเกิดเหตุฉุกเฉิน (2 ชั่วโมง) ภาคปฏิบัติ หมวดที่ 2 วิธีปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บท่อก๊าซ ( 1 ชั่วโมง) หมวดที่ 3 การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ (2 ชั่วโมง)  วิธีปฏิบัติตรวจสอบรอยรั่ว  วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว  วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ และดับเพลิง ประเมินผล : ทำแบบทดสอบประเมินผล คุมสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 2) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3) เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันอบรม