บริษัท NPC S&E ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง แนวทางตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ที่ 1152561 และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก ที่ 1162561