NPC S&E ร่วมบรรยายหัวข้อ "การจัดการความปลอดภัยกระบวนกระผลิต (Process Safety Management: PSM)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา