NPC S&E ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งระยอง และ GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ได้ร่วมกับจัดหลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและการขับรถเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุก