NPC S&E ได้เปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561