PTTPM ร่วมกับ สสปท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก