ข่าวสาร-โปรโมชั่น 2018

เลือกปี:
บริษัท NPC S&E ได้ออกบูธแนะนำสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกัน
photo
บริษัท NPC S&E ได้ออกบูธแนะนำสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] โดยร่วมกับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ในการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วไป และบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ โดยการประชุมวิชาการครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ในหัวข้อการประชุม “OSHE Next Move” โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ นักชีวอนามัย ผู้รับผิดชอบงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบเครื่อง Driving Simulator เป็นจำนวนมาก และพิเศษเฉพาะในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. รับสิทธิ์ลงทะเบียนฟรี เพื่อรับการเข้าทดสอบ ณ สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Institute [DDI] บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E) มาบตาพุด จังหวัดระยอง
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมงาน
photo
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://onlinead.npc-se.co.th/OHSWA-25.html
บริษัท NPC S&E ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งระยอง และ GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน)
photo
เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท NPC S&E ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งระยอง และ GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน) ได้ร่วมกับจัดหลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและการขับรถเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกโดยมี นายพชรพณร์ ภาคภพ นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก เข้าร่วมงานและชมสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย
photo
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://onlinead.npc-se.co.th/30Apr18.docx
แบบสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง
photo
แบบสำรวจสารเคมีอันตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ และของเหลวไวไฟที่โรงงานในนิคมฯ ครอบครอง ดาวน์โหลดได้ที่ http://onlinead.npc-se.co.th/chemical-survey-2018.xlsx
ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
photo
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ได้จัดทำโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม สำหรับ SMEs ขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงงาน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้อย่างเติบโตและยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับสมัครโรงงาน SMEs จำนวนทั้งสิ้น 70 โรงงาน
NPC S&E เข้าร่วมโครงการ Safety standard for SME (SSS)
photo
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน ระหว่าง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) (องค์การมหาชน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ แต่เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานยังคงมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกองค์กร ทางบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ที่เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ที่พร้อมสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นก้าวสำคัญของพวกเรา ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีมาตรฐานเทียบเท่า จะเป็นการยกระดับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างครบวงจรของอุตสาหกรรมของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณพรทิพย์ สายเชื้อ โทรศัพท์ : 080-1041754 อีเมล : pornthip.sa@npc-se.co.th คุณนรุตม์ชัย ชมพูเทพ โทรศัพท์ : 081-7528831 อีเมล : narutchai.c@npc-se.co.th
ดาวน์โหลดแผนการอบรมประจำปี 2561
photo
ดาวน์โหลดแผนการอบรมประจำปี 2561