ข่าวสาร-โปรโมชั่น 2019

เลือกปี:
เปิดงาน โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
photo
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด หรือ NPC S&E นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) และ นายคณาธิศ เกิดคล้าย นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชี่ยวชาญ สสปท. ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Safety Standard for SMEs Plus Project (SSS+) โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Bangkok ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย สสปท. ได้ร่วมมือกับบริษัท GCM ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมในกลุ่มประเภทกิจการพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งในการดำเนินงานนี้ได้มีทีมที่ปรึกษาจากบริษัท NPC S&E เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่เป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป
News
photo
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัท NPC S&E ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ที่ 115/2561 และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก ที่ 116/2561” ตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม A511 สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทางการจัดทำระบบความปลอดภัยกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้รับการสนับจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 3897 7700 (ฝ่ายขาย) อีเมล์ : sales@npc-se.co.th สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.npc-se.co.th/Npc.FeaturedGallery/FeaturedGallery/PhotoAlbums
ใบสมัคร
photo
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) ***หมายเหตุ 1) สำหรับโรงงานพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2561 2) สิทธิพิเศษสำหรับโรงงานที่ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมโรงงานเพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานจนจบโครงการ จำนวน 205 โรงงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม: 1. คุณศรีแพร อินเขาย้อย Sriprae.I@npc-se.co.th โทร 038-977755, 082-209-3172 2. คุณทิพย์สุดา เรืองใจ Thipsuda.R@npc-se.co.th โทร.038-977752, 080-005-4692 3. คุณวรพรรณ ภู่จรรยาพร Woraphan.P@npc-se.co.th โทร.038-977784, 094-296-6451 4. คุณสิริรัตน์ เสงี่ยมงาม Sirirat.S@npc-se.co.th โทร.038-977784, 083-625-4499 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด สานักงานระยอง 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-202-4143 โทรสาร 02-354-3114 เว็บไซต์ :www.diw.go.th , http://ecocenter.diw.go.th/