ข่าวสาร-โปรโมชั่น 2019

เลือกปี:
ใบสมัคร
photo
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม: 1. นางสาวศรีแพร อินเขาย้อย Sriprae.I@npc-se.co.th โทร 038-977755 2. นางสาวทิพย์สุดา เรืองใจ Thipsuda.R@npc-se.co.th โทร.038-977752 3. นางสาววรพรรณ ภู่จรรยาพร Woraphan.P@npc-se.co.th โทร.038-977784 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด สานักงานระยอง 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-202-4143 โทรสาร 02-354-3114 เว็บไซต์ :www.diw.go.th , http://ecocenter.diw.go.th/