ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) ***หมายเหตุ 1) สำหรับโรงงานพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2561 2) สิทธิพิเศษสำหรับโรงงานที่ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมโรงงานเพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานจนจบโครงการ จำนวน 205 โรงงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม: 1. คุณศรีแพร อินเขาย้อย Sriprae.I@npc-se.co.th โทร 038-977755, 082-209-3172 2. คุณทิพย์สุดา เรืองใจ Thipsuda.R@npc-se.co.th โทร.038-977752, 080-005-4692 3. คุณวรพรรณ ภู่จรรยาพร Woraphan.P@npc-se.co.th โทร.038-977784, 094-296-6451 4. คุณสิริรัตน์ เสงี่ยมงาม Sirirat.S@npc-se.co.th โทร.038-977784, 083-625-4499 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด สานักงานระยอง 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-202-4143 โทรสาร 02-354-3114 เว็บไซต์ :www.diw.go.th , http://ecocenter.diw.go.th/