วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัท NPC S&E ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ที่ 115/2561 และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก ที่ 116/2561” ตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม A511 สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เข้าใจหลักปฏิบัติและแนวทางการจัดทำระบบความปลอดภัยกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้รับการสนับจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 3897 7700 (ฝ่ายขาย) อีเมล์ : sales@npc-se.co.th สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.npc-se.co.th/Npc.FeaturedGallery/FeaturedGallery/PhotoAlbums