อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา บริษัท NPC Safety and Environmental Services Co., Ltd. ได้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติวิชา Principle of Fire Protection เกี่ยวกับการฝึกดับเพลิงขั้นต้นให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 50 คน
NPC-S&E พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Service Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของกลุ่มผู้ใช้บริการ สร้างแนวทางการป้องกัน การตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบการจัดการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ในระดับสากล
เป็นขนบธรรมเนียมประจำปีว่าก่อนที่จะจบออกไปรับใช้สังคม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหล่าพี่น้องนักศึกษา จากจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC-S&E ในฐานะที่ปรึกษาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้จัดทดสอบความเข้าใจของผู้ที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี อ่านต่อ
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th