อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
ภายใต้แนวความคิด “TOYOTA SAFETY GROWING TOGETHER” กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน 1 คืน ที่ ศรีปทุม ลองสเตย์ รีสอร์ท โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานงาน “Behavior Based Safety” ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือกันและกัน หรือ “Friend Help Friend”
นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่สี่จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรม “ร่วมมือ ร่วมใจ เลิกใช้สารเฮลอน 1301”ร่วมกับนายวรยุทธ เจริญเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ห้าจากขวา)
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบการลดและควบคุมความเสี่ยง ตามรายงานประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสหกรรม 8 ประเภทกิจการที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร เพื่อเริ่มต้นการดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยขององค์กร
เอ็นพีซี เอสแอนด์อี ลงนามใน MOU เป็นที่ปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคเหนือ ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยผลักดันผู้ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Next
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th