aboutus

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC S&E เป็นบริษัทในเครือ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ได้แก่ 

 1. บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท
 2. บริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพ และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ISO9001, ISO14000, TIS/OHSAS18001และมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ
 3. บริการบุคลากรดูแลงานด้านความปลอดภัย อาทิ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโรงงานต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 4. จัดจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด
 5. บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงงานและสถานประการ
 6. บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จัดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุให้ลูกค้าขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 7. Defensive & ECO Driving Training (หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน) ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator ด้วยสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ขับขี่ได้มากกว่าการฝึกอบรมตามปกติ
 8. การออกแบบและวางแผนระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามหลักวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NPC S&E ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนทั้งธุรกิจปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันและยานยนต์ในส่งเจ้าหน้าที่ มาเข้าอบรมมากกว่า 26,000 คนต่อปี รวมแล้วกว่า 4,700 บริษัท ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร NPC S&E จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่รองรับความต้องการของลูกค้า สรรหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนสร้างสถานีฝึกอบรมที่สามารถจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับความรู้และมีความรู้และมีความพึงพอใจสูงสุด

Product and Services

บริการฝึกอบรม 

 • การฝึกอบรมด้านดับเพลิงและกู้ภัย
 • การฝึกอบรมด้านก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว
 • การฝึกอบรมด้านเทคนิคความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

บริการที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 (SR)
 • ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ระดับสากล ISO 50001 : 2011
 • ที่ปรึกษามาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012
 • ที่ปรึกษาระบบการจัดวางระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยทางด้านพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS)
 • ที่ปรึกษาระบบและฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security)

บริการบุคลากรด้านความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (safety Officer)
 • พนักงานดับเพลิงและเฝ้าระวังเหตุ
 • บริการผู้ช่วยเหลือในงานอับอากาศ

บริการออกแบบและวางระบบป้องกันอัคคีภัย

 • ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

บริการอุปกรณ์ความปลอดภัยและป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความ เช่น เครื่องระบายอากาศ, เครื่องตรวจวัดแก๊ส, ชุดช่วยหายใจพร้อมหน้ากากเต็มหน้าและถังอัดอากาศ

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

 • ตรวจวัด EIA, EHIA
 • การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

บริการตรวจรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก.

 • เคมี ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์จากยางและเม็ดพลาสติก

บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

 • จัดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อระงับเหตุให้ลูกค้าขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริการห้องฝึกอบรม / สัมมนา

 • บริการห้องฝึกอบรม / สัมมนา อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค
 • บริการสนามฝึกอบรมดับเพลิง

บริการทางด้านอาชีวอนามัย

 • การตรวจประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
 • จัดทำแผนการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งแบบทั่วไปและตามปัจจัยเสี่ยง 

บริการเช่าและสอบเทียบอุปกรณ์

 • บริการให้เช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย 
 • บริการซ่อม สอบเทียบ และอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย

สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกัน (Defensive Driving Institute)

 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ  รถบรรทุกสารเคมีและน้ำมัน 
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถบรรทุกสินค้า
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถตู้ 
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถโดยสารขนาดใหญ่ (เช่น รถทัวร์นำเที่ยว, รถทัวร์โดยสาร, รถรับส่งพนักงาน, รถเมล์)
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 

บริการทดสอบความปลอดภัย

 • ทักษะ ผู้บังคับปั้นจั่น / Crane, Hiab
 • ทักษะ รถกระเช้า / Boom Lift
 • ทักษะ ผู้ฉีดน้ำแรงดันสูง /  HPJ
 • ทักษะ การทำงานบนที่สูง / Work@height
 • ทักษะ ผู้ให้สัญญาณ / Rigger
 • ทักษะ  ผู้ผูกมัดวัสดุ / Manual Rigging
 • ทักษะ  งานตัด / Cutting
 • ทักษะงานเชื่อม / Welder
 • ทักษะ  งานเจียร / Grinder 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0 3897 7700 (ฝ่ายขาย), 0 3897 7777 (สำนักงาน)
0 3897 7701 ; 0 3868 7700
sales@npc-se.co.th
www.npc-se.co.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NPC Safety and Environmental service or NPC S&E is subsidiary of PTT Global chemical Public company limited. NPC S&E has official since 2005. We provide total solution in quality, environment, occupational health and safety as following

1. Training in quality, environment, occupational health and safety
2. Consultancy service such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and other standard
3. Man power service such as Fireman, Safety officer
4. Personal protective equipment (PPE) and Safety equipment for Sell/ Rental / Calibrate
5. Inspection and maintenance Fire system
6. Emergency response center
7. Defensive Driving Institute
8. Fire engineering design

We serve more than 4,700 company. No. of trainee more than 26,000 person / year. We never stop improve our service quality for serve customer demand to achieve maximize satisfaction.

Product and service

Training course
• Fire and rescue
• Natural gas Industrial gas and liquid gas
• Technical safety
• Safety officer
• Confined space

Consultancy service
• ISO 26000 (Social Responsibility)
• ISO 50001 ( Energy management)
• ISO 23001 (Business continuity management)
• BBS (Behavior base safety)
• Security

Man power
• Safety officer
• Fire man and safety standby man
• Rescue team

Inspection and maintenance fire system
• Fire engineering design
• Inspection and report relate to fire system

Personal protective equipment
• Personal protective equipment (3M)
• Safety equipment (Gas detector, SCBA)

Environment monitoring
• EIA EHIA
• Environment monitoring

Inspection body Industrial standard
• Chemical
• Petroleum
• Rubber and plastic

Emergency control center
• Emergency response service for member

Room for rental
• Room for rental (food, coffee break)
• Fire training ground

Health
• Health check up
• Plan for heath checkup relate to risk from work

Rental service
• Rental safety equipment service
• Maintenance and calibrate for safety equipment

Defensive driving institute
• Sustainability driving
• Driver license
• Driving simulator

Skill assessment center
• Crane / Hiab
• Boom lift
• HPJ
• Work at height
• Rigger
• Manual rigging
• Cutting
• Welder
• Grinder