aboutus

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC S&E เป็นบริษัทในเครือ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ..2548 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ได้แก่ 

 1. บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท
 2. บริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพ และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ISO9001, ISO14000, TIS/OHSAS18001และมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ
 3. บริการบุคลากรดูแลงานด้านความปลอดภัย อาทิ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโรงงานต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 4. จัดจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด
 5. บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงงานและสถานประการ
 6. บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จัดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุให้ลูกค้าขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 7. Defensive & ECO Driving Training (หลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน) ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator ด้วยสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ขับขี่ได้มากกว่าการฝึกอบรมตามปกติ
 8. การออกแบบและวางแผนระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามหลักวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NPC S&E ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนทั้งธุรกิจปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันและยานยนต์ในส่งเจ้าหน้าที่ มาเข้าอบรมมากกว่า 26,000 คนต่อปี รวมแล้วกว่า 4,700 บริษัท ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร NPC S&E จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่รองรับความต้องการของลูกค้า สรรหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนสร้างสถานีฝึกอบรมที่สามารถจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับความรู้และมีความรู้และมีความพึงพอใจสูงสุด

Product and Services

บริการฝึกอบรม 

 • การฝึกอบรมด้านดับเพลิงและกู้ภัย
 • การฝึกอบรมด้านก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว
 • การฝึกอบรมด้านเทคนิคความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อัพอากาศ

บริการที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 (SR)
 • ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ระดับสากล ISO 50001 : 2011
 • ที่ปรึกษามาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012
 • ที่ปรึกษาระบบการจัดวางระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยทางด้านพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS)
 • ที่ปรึกษาระบบและฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security)

บริการบุคลากรด้านความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (safety Officer)
 • พนักงานดับเพลิงและเฝ้าระวังเหตุ
 • บริการผู้ช่วยเหลือในงานอับอากาศ

บริการออกแบบและวางระบบป้องกันอัคคีภัย

 • ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

บริการอุปกรณ์ความปลอดภัยและป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความ เช่น เครื่องระบายอากาศ, เครื่องตรวจวัดแก๊ส, ชุดช่วยหายใจพร้อมหน้ากากเต็มหน้าและถังอัดอากาศ

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

 • ตรวจวัด EIA, EHIA
 • การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

บริการตรวจรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก.

 • เคมี ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์จากยางและเม็ดพลาสติก

บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

 • จัดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อระงับเหตุให้ลูกค้าขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริการห้องฝึกอบรม / สัมมนา

 • บริการห้องฝึกอบรม / สัมมนา อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค
 • บริการสนามฝึกอบรมดับเพลิง

บริการทางด้านอาชีวอนามัย

 • การตรวจประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
 • จัดทำแผนการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งแบบทั่วไปและตามปัจจัยเสี่ยง 

บริการเช่าและสอบเทียบอุปกรณ์

 • บริการให้เช่าอุปกรณ์ความปลอดภัย 
 • บริการซ่อม สอบเทียบ และอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย

สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกัน (Defensive Driving Institute)

 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ  รถบรรทุกสารเคมีและน้ำมัน 
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถบรรทุกสินค้า
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถตู้ 
 • การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ รถโดยสารขนาดใหญ่ (เช่น รถทัวร์นำเที่ยว, รถทัวร์โดยสาร, รถรับส่งพนักงาน, รถเมล์)
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 

บริการทดสอบความปลอดภัย

 • ทักษะ ผู้บังคับปั้นจั่น / Crane, Hiab
 • ทักษะ รถกระเช้า / Boom Lift
 • ทักษะ ผู้ฉีดน้ำแรงดันสูง /  HPJ
 • ทักษะ การทำงานบนที่สูง / Work@height
 • ทักษะ ผู้ให้สัญญาณ / Rigger
 • ทักษะ  ผู้ผูกมัดวัสดุ / Manual Rigging
 • ทักษะ  งานตัด / Cutting
 • ทักษะงานเชื่อม / Welder
 • ทักษะ  งานเจียร / Grinder 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0 3897 7700 (ฝ่ายขาย), 0 3897 7777 (สำนักงาน)
0 3897 7701 ; 0 3868 7700
sales@npc-se.co.th
www.npc-se.co.th