อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
   
หลักสูตร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ (ปี 2556)    
ระยอง          
หลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 
วัตถุประสงค์ (Objective)
เหมาะสำหรับ : (Who Should Attend)
ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน (จป.พื้นฐาน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
เนื้อหาโดยรวม :(Course Overview)

รหัสวิชา

หัวข้อวิชา

ระยะเวลา(ชั่วโมง)

(ก)

การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

3

(ข)

สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

9

(ค)

สาระสำคัญของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน

3

(ง)

ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่รับเข้ามาทำงานใหม่และความปลอดภัยในสำนักงาน

1.5

(จ)

ความปลอดภัยนอกงาน

1.5

(ฉ)

มนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

1.5

(ช)

การสื่อสารระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วม

1.5

(ซ)

การสอนงานและการฝึกปฏิบัติ

3

(ฌ)

การฝึกอบรมลูกจ้างด้านความปลอดภัย

1.5

(ญ)

สารสนเทศความปลอดภัย

1.5

(ฎ)

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

3

หมวดวิชาที่ 2 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา

หัวข้อวิชา

ระยะเวลา(ชั่วโมง)

(ก)

ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

1.5

(ข)

อันตรายจากความร้อน ความเย็น อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและการป้องกัน

1.5

(ค)

อันตรายจากเสียงดังและการอนุรักษ์การได้ยิน อันตรายจากความสั่นสะเทือนอันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติและการป้องกัน

3

(ง)

อันตรายจากรังสีและการป้องกัน

1.5

(จ)

ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ

1.5

(ฉ)

อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการป้องกัน

3

(ช)

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

3

(ซ)

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและฝึกปฏิบัติ

12

(ฌ)

หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

1.5

(ญ)

การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี

1.5

หมวดวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

รหัสวิชา

หัวข้อวิชา

ระยะเวลา(ชั่วโมง)

(ก)

ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย

1.5

(ข)

ระบบการอนุญาตทำงาน

1.5

(ค)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

3

(ง)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและถังความดัน

3

(จ)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและเครื่องมือกล

3

(ฉ)

การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย

3

(ช)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

3

(ซ)

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

3

(ฌ)

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

3

(ญ)

หลักการระบายอากาศ

3

(ฎ)

การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

1.5

(ฏ)

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.5

หมวดวิชาที่ 4 การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

รหัสวิชา

หัวข้อวิชา

ระยะเวลา(ชั่วโมง)

(ก)

ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

1.5

(ข)

การค้นหาปัญหาสุขภาพและสาเหตุการเจ็บป่วยในกลุ่มลูกจ้าง

1.5

(ค)

การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน

1.5

(ง)

การตรวจสุขภาพลูกจ้าง

1.5

(จ)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการวางแผน

1.5

(ฉ)

การเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้าง

1.5

(ช)

การเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการระบาดวิทยา

1.5

(ซ)

หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

1.5

(ฌ)

การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ

3

(ญ)

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล

3

(ฎ)

การสร้างเสริมสุขภาพลูกจ้าง

3

(ฏ)

การจัดการปัญหาจิตวิทยาสังคมในสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค SOLVE

3

(ฐ)

การป้องกันและควบคุมปัญหาเหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานประกอบกิจการ

1.5

(ฑ)

การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและหน่วยบริการในสถานประกอบกิจการ

1.5

(ฒ)

การสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพลูกจ้าง

3

หมวดวิชาที่ 5 การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

รหัสวิชา

หัวข้อวิชา

ระยะเวลา(ชั่วโมง)

(ก)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์

3

(ข)

จิตวิทยาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์

1.5

(ค)

การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์

1.5

(ง)

หน่วยที่ทำงานและท่าทางการทำงาน

3

(จ)

เครื่องมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร

1.5

(ฉ)

การยศาสตร์ในสำนักงาน

1.5

(ช)

การยกย้ายวัสดุสิ่งของโดยการใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์

3

(ซ)

การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานและการบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

1.5

(ฌ)

มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย

1.5

(ญ)

การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทำงาน

1.5

(ฎ)

การสำรวจทางด้านการยศาสตร์

1.5

(ฏ)

การวิเคราะห์ลักษณะงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุง สภาพการทำงาน

3

(ฐ)

การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ

3

(ฑ)

การสัมมนาวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน

3

หมวดวิชาที่ 6 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา

หัวข้อวิชา

ระยะเวลา(ชั่วโมง)

(ก)

แนวคิดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

(ข)

แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน

1.5

(ค)

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.5

(ง)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเฝ้าสังเกตงาน

3

(จ)

การสอบสวน การวิเคราะห์อุบัติเหตุ และการรายงานอุบัติเหตุ

3

(ฉ)

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

6

(ช)

การตรวจความปลอดภัย

1.5

(ซ)

แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

1.5

(ฌ)

การจัดทำและการวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

3

(ญ)

การวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินภายใน

3

(ฎ)

ประสบการณ์การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

3

ระยะเวลาการฝึกอบรม : (Course Duration)
ทฤษฎี
30 วัน (180 ช.ม.)
ปฏิบัติ
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :(Registration Fee/Person)
ไม่รวมที่พัก (Excluding accommodations)
ราคา (Price) 25,500 ไม่รวมVAT 7% บาท (Baht)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :(Number of Attendees/Course)
60 ท่าน
 
 
 
 22 เม.ย. 2556 - 12 ก.ค. 2556
22-26 เม.ย., 13-17, 27-31 พ.ค., 10-14, 24-28 มิ.ย. 8-12 ก.ค.56
NPC-S&E มาบตาพุด
 2 ก.ย. 2556 - 15 พ.ย. 2556
2-6, 16-20 ก.ย., 30 ก.ย.-4 ต.ค., 14-18 ต.ค., 28-31 ต.ค.-1 พ.ย., 11-15 พ.ย.56
NPC-S&E มาบตาพุด
 4 พ.ค. 2556 - 11 ส.ค. 2556
4-5, 11-12,18-19, 24-25, พ.ค., 1-2,8-9, 15-16, 22-23, 29-30 มิ.ย., 6-7,13-14, 20-21,27-28 ก.ค., 3-4,10-11, ส.ค.56
NPC-S&E มาบตาพุด
 24 ส.ค. 2556 - 1 ธ.ค. 2556
24-25, 31 ส.ค.-1 ก.ย., 7-8,14-15, 21-22, 28-29 ก.ย.5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ต.ค., 2-3, 9-10,16-17, 23-24, 30 พ.ย.-1 ธ.ค.56
NPC-S&E มาบตาพุด
 
 
 
1. อัตราค่าลงทะเบียนตามกำหนดการ 2555 : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. อัตราค่าลงทะเบียน การเหมาหลักสูตร : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. การชำระค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับการแจ้งยืนยันการจัดอบรมจาก NPC-S&E เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่ 00100799116 และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด เลขที่ 443-4-09850-7
5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0105548019031 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
*** ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ***

** กรณีต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมและไม่แจ้งล่วงหน้า 4 วัน ก่อนการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร
NPC-SE ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน


ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.038-977700 โทรสาร 038-977701

*สำหรับทุกท่านที่โอนค่าอบรมแล้วขอความกรุณาแจ้งการโอนเงิน หรือ fax slip ใน paid in เข้ามาเพิ่อแจ้งยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นทาง NPC-S&E ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งของท่าน
 
หลักสูตร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ (ปี 2556)
  กรุงเทพมหานคร  
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th