อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website  
 
 
   
หลักสูตร ด้านการรักษาความปลอดภัย (ปี 2556)    
กรุงเทพมหานคร          
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย (Risk Management for Security)
 
วัตถุประสงค์ (Objective)
เหมาะสำหรับ : (Who Should Attend)
ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ทำหน้าที่บริหารการจัดการและการปฏิบัติการหน่วยงานรักษาความปลอดภัย (Manager or Chief Security)
เนื้อหาโดยรวม :(Course Overview)

ภาคทฤษฎี

1. บทนำ (Introduction)

2. การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Threat & Risk Assessment)

3. การจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัย ( Security Risk Management) ด้วยหลักการ 3 P คือ มาตรการทางด้านบุคคล(Personnel) มาตรการทางกายภาพ (Physical) และมาตรการทางเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานรักษาความปลอดภัย (Procedures)

4. การประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (Coordination with Concerned Outside Parties)

ภาคการปฏิบัติ

ในภาคปฏิบัติจะมีการฝึกปฏิบัติในเรื่องการวิเคราะห์ภัยคุกคามและการประเมินความเสี่ยง และการจัดเตรียมมาตรการในการจัดการความเสี่ยง (Security Threats & Risk Assessment Workshop)

ระยะเวลาการฝึกอบรม : (Course Duration)
ทฤษฎี
2 วัน
ปฏิบัติ
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน :(Registration Fee/Person)
ไม่รวมที่พัก (Excluding accommodations)
ราคา (Price) 9,500 ไม่รวมVAT 7% บาท (Baht)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม :(Number of Attendees/Course)
30 ท่าน
 
สมัครเรียน IN HOUSE Training
ระยะเวลาการฝึก  2 วัน จำนวน 30 ท่าน ราคา บาท
สมัครเรียน เหมาหลักสูตร
ระยะเวลาการฝึก  2 วัน จำนวน 30 ท่าน
 
 
 25 มี.ค. 2556 - 26 มี.ค. 2556
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
 27 พ.ค. 2556 - 28 พ.ค. 2556
โรงแรม อวานา บางนา
 24 ก.ค. 2556 - 25 ก.ค. 2556
กรุงเทพ สุขุมวิท
 23 ก.ย. 2556 - 24 ก.ย. 2556
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
 25 พ.ย. 2556 - 26 พ.ย. 2556
โรงแรมแกรนด์ อินคำ
 
 
 
1. อัตราค่าลงทะเบียนตามกำหนดการ 2556
: รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. อัตราค่าลงทะเบียน การเหมาหลักสูตร : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. การชำระค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับการแจ้งยืนยันการจัดอบรมจาก NPC-S&E เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่ 00100799116 และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด เลขที่ 443-4-09850-7
5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0105548019031 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
*** ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ***

** กรณีต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมและไม่แจ้งล่วงหน้า 4 วัน ก่อนการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร
NPC-SE ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.038-977700 โทรสาร 038-977701

*สำหรับทุกท่านที่โอนค่าอบรมแล้วขอความกรุณาแจ้งการโอนเงิน หรือ fax slip ใน paid in เข้ามาเพิ่อแจ้งยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นทาง NPC-S&E ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งของท่าน
 
หลักสูตร ด้านการรักษาความปลอดภัย (ปี 2556)
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th