อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
     
บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
Consultation Service : Quality Managemant System ISO 9001:2000
     
บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001
Consultation Service : Environmental Management System : TIS/ISO 14001
     
บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : TIS 18001
     
บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
Consultation Service : Occupational Health and Safety Management System : OHSAS 18001
     
บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานความรับผิดชอบต่อสังคม : SA 8000
Consultation Service : Labor Standard System Social Accountability : SA 8000
     
บริการที่ปรึกษามาตรฐานในการรับรองความสามารถในห้องปฏิบัติการ : มอก.17025
Consultation Service : General requirement for the Competence of calibration and testing laboratories : ISO/IEC 17025
     
บริการที่ปรึกษาระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับซัพพลายเออร์กลุ่มยานยนต์ : ISO/TS 16949
Consultation Service : Quality Management Systems Automotive Suppliers : ISO/TS 16949
     
บริการที่ปรึกษาการประเมินความเสี่ยง
Consultation Service : Risk Assessment
     
บริการที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงส่งหน่วยงานราชการ
Consultation Service : Risk Assessment Report
     
บริการที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงส่งหน่วยงานราชการ
Consultation Service : Risk Assessment Report
     
บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
Consultation Service :Foodsafety and Hygiene Management System
     
บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001
Consultation Service : Thai Labour Standard TLS 8001
     
บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย (มอก. 22300)
Consultation Service :
     
บริการที่ปรึกษาและวางระบบรักษาความปลอดภัย เช่น CCTV, Access Control
Consultation Service :
     
บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐานอื่นๆ
Consultation Service : Other Standard
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th