อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
     
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301: 2012)
Business Continuity Management (ISO 22301: 2012)
   
 
BCM คืออะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีโอกาสที่จะหยุดชะงักอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือภัยจากมนุษย์ เช่น การก่อวินาศกรรม การจลาจล การลอบวางเพลิง หรือไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นเช่น ภัยธรรมชาติจากสึนามิหรือน้ำท่วม ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะหากเกิดอุบัติการณ์ (Incident) ขึ้นมา องค์กรควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับหรือบรรเทาผลกระทบจากอุบัติการณ์ดังกล่าวเพื่อให้บริการได้อย่างไม่ติดขัดจนก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรทั้ง ทางตรงและทางอ้อมและส่งผลองค์กรสามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติของการดำเนินการและเกิดความต่อเนื่องได้ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 : 2012) หรือ BCMS เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะ วิกฤติซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและวิธีการในการฟื้นกลับสู่สภาพปกติภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจ หยุดชะงักและสามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ได้
 
ดังนั้นผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันควรให้ความสนใจในการศึกษาศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้าน BCM ซึ่ง เป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management Process) ซึ่งส่งผลทำให้องค์กรสามารถกำหนดปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ว่ามีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis :BIA) และดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
ประโยชน์ของ BCM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • เพื่อทราบถึงภัยคุกคามและผลกระทบที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
  • เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผน IMP, BCP และ BRP เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
  • เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Stakeholder) มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร
  • เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  • เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจ
 
ด้วยประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม มากว่า 10 ปี NPC-S&E พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาการวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 : 2012) หรือ BCMS ผลงานการให้คำปรึกษา BCMs ได้แก่
 
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

- สำนักงานใหญ่
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 
2. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด
3. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ จำกัด
6. บริษัท เดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ จำกัด
7. บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11. และอื่นๆ
 
ทะเบียนผลงานการเป็นที่ปรึกษา ระดับ A หมายเลข 1807 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 
สมัครอบรม BCM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ NPC-S&E Call Center 038-977700 หรือ Email : sales@npc-se.co.th
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th