อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 

     NPC-S&E เปิดศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภัยจากสารเคมี เพลิงไหม้ อุบัติภัยจากที่สูง หรือที่อับอากาศ ตลอดถึงอุบัติภัยที่เกิดจากการขนส่งสารเคมีต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมใกล้เคียงอื่น ๆ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) มีความพร้อมด้านบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฏีบทที่สำคัญ ระเบียบวินัย และการดับเพลิงกู้ภัยอื่น ๆ กว่า 600 ชั่วโมง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งกำหนดระดับความสามารถของพนักงานดับเพลิงกู้ภัยออกเป็น Fire Fighter I และ Fire Fighter II เป็นพื้นฐาน ซึ่งพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จะมีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดถึงการ Inspect อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ และอุปกรณ์กู้ภัยอื่น ๆ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทในกลุ่ม PTT GROUP และบริษัทอื่นๆ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ได้ออกแบบให้มีระบบการควบคุมสั่งการที่ทันสมัย ครบวงจรด้านการควบคุมและตอบโต้เหตุ ซึ่งประกอบด้วย

 
     1. ระบบสื่อสารและติดตามเฝ้าระวัง การรับแจ้งเหตุภายใน โดยทำการเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนภัยจากบริษัทสมาชิก (Client) เข้ามายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ภายในบริษัทในกลุ่ม ทางศุนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ก็จะรับทราบเหตุฉุกเฉินนั้น ๆ ในทันที สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบภาพและระบบเสียง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจและควบคุมเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     2. ระบบการแจ้งเตือนภัยให้กับชุมชน ถ้าหากว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือโรงงานใกล้เคียง ทางศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน มีระบบการแจ้งเตือนไปยังชุมชน หรือโรงงานที่อาจได้รับผลกระทบได้ในทันที โดยระบบวิทยุสื่อสาร และระบบวิทยุชุมชนที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้
 
     3. ระบบการควบคุมสั่งการ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินมีระบบควบคุมสั่งการที่ทันสมัย นอกจากจะมีรถควบคุมสั่งการที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง กลับมายังห้องบัญชาการแล้ว ทางศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ยังมีระบบการเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุทุก ๆ ความถี่และทุก ๆ ระบบ ให้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในภาวะฉุกเฉิน (Integrated System) ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นผู้โต้เหตุสามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ทุกรูปแบบ เช่น สามารถใช้วิทยุสื่อสารไปยังระบบโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ไปยังระบบวิทยุได้ทุกความถี่และทุกระบบ นอกนั้นยังมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยอื่นๆ อีกมากมาย
 
     4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับชุมชน หรือโรงงานข้างเคียง
 
     5. นอกจากจะมีระบบควบคุมต่าง ๆ มากมายแล้ว ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ยังมีรถดับเพลิงและกู้ภัยอื่น ๆ อีกกว่า 20 คัน ซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีแล้ว ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินจะมีสารดับเพลิง (โฟม) ต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมรองรับไว้อย่างเพียงพอ
 
     6. ศูนย์ฝึกการดับเพลิงและกู้ภัย ปัจจุบันได้มีการจัดเตรียมสาถนีฝึกดับเพลิงและกู้ภัยต่าง ๆ เพิ่มเติมจากสถานีฝึกเดิม ออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ
 
        a. สถานีฝึกดับเพลิงในอาคาร (Drill Tower) ออกแบบใหม่เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ออกแบบสำหรับการฝึกดับเพลิงในอาคาร และการกู้ภัยอื่น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย ฝึกที่สูง ฝึกการกู้ภัยในที่อับอากาศ ฯลฯ
 
        b. สถานีฝึกไฟอุตสาหกรรม (Industrial Fire) ฐานฝึกไฟอุตสาหกรรมได้ยกเอา Plant จำลองไม่ว่าจะเป็นหอกลั่น ความสูงขนาด 23 เมตร ตัวแยกความร้อน ตลอดถึงระบบอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเหตุในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมไว้ในจุดเดียวกัน
 
        c. ฐานฝึกการกู้ภัยสารเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัยสารเคมีที่เกิดจากการขนส่ง การจัดเก็บ และใช้งาน ตลอดถึงการฝึกขับรถโฟคลิฟท์ และระบบท่อต่างๆ
 
        d. ฐานฝึกการดับเพลิงเฉพาะ ซึ่งออกแบบให้เป็นการฝึกดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว (การใช้โฟม) และเชื้อเพลิงที่เกิดจากแก๊ส ซึ่งออกแบบให้สามารถฝึกการควบคุมเพลิงจากแก๊สทั้งในรูปแบบ Vapor และ Liquid
 
นอกจากนี้ เรายังมีสถาบันฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการฝึกที่ครบครันทันสมัย มีศูนย์บัญชาการ ศูนย์เตือนภัย และรถโมบายวิ่งตรวจอากาศนอกสถานที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในอาเชียน
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th