แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ NPC-S&E เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
NPC S&E ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม โดยเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
และผู้โชคดีประจำเดือน 1 ท่าน ที่ทำแบบสอบถาม จะได้รับเสื้อยืด 1 รางวัล
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ  
อายุ  
 
ระดับการศึกษา  
ประเภทธุรกิจ  
 
อาชีพ  
 
   
รายได้  
   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ
1. ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของ NPC-S&E ในเรื่องใดบ้าง
หัวข้อความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
1
2
3 บริการด้านข้อมูลข่าวสาร , บทความต่างๆ
4 การแก้ไขปัญหาในการบริการเว็บไซต์
           
2.จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการ  
3. ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ  
4. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการมากที่สุด  
 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
หัวข้อความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
1 เว็บไซต์ง่ายต่อการจดจำและค้นหา
2 ความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
3 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด สี ชัดเจน อ่านง่าย
4 ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร (Link)
ุ5 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม สวยงาม ง่ายต่อการใช้
ุ6 ภาพกราฟิกเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา มีความสวยงาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7 ความเร็วในการแสดงผล มีความเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว
8 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
9 เนื้อหาบนเว็บไซต์มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล
10 ความมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็บไซต์
11 เนื้อหาในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย ถูกต้อง และชัดเจน
12 การออกแบบโครงสร้างเว็บเพจโดยรวม
   
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
  ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
 
 
  โค๊ดตรวจสอบ :
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ *