อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ เอ็นพีซีเอสแอนด์อี เป็นบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท

บริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพ และระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 9001, ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 และมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ

บริการบุคลากรดูแลงานด้านความปลอดภัย อาทิ พนักงานดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือโรงงานต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
จัดจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด
บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงงานและสถานประกอบการ
บริการออกแบบและวางระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามหลักวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NPC-S&E ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนทั้งธุรกิจปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิคส์ น้ำมันและยานยนต์ ในการส่งเจ้าหน้าที่องค์กรมาเข้าอบรมมากกว่า 23,000 คนต่อปี รวมแล้วกว่า 3,500 บริษัท

 
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร เอ็นพีซีเอสแอนด์อีจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่รองรับความต้องการของลูกค้า สรรหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนสร้างสถานีฝึกอบรมที่สามารถจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับความรู้และมีความพึงพอใจสูงสุด
 
Vision
To be a leading Safety, Health, and Environment service provider with internationally recognized expertise”
เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้ ในระดับสากล
Mission
ให้บริการฝึกอบรม ที่ปรึกษา ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการภาวะฉุกเฉิน ที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้
สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้บริการสินค้าและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้บริการบุคลกรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฏหมาย
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th