อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
แนวทางการประเมินความสอดคล้องกฎหมายความปลอดภัย

นายสุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง
ที่ปรึกษา (งานที่ปรึกษาและฝึกอบรมกฎหมายความปลอดภัย)
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

sutthisak.p@pttchem.com

ปัญหาการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานในประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงและเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก หากดูจากสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ในรอบ 10 ปี พบว่ามีลูกจ้างผู้ประสบอันตรายมากถึง เกือบ 2 ล้านคน มูลการจ่ายเงินทดแทน เพื่อการรักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าทำศพเกือบ 14,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การออกกฎหมายความปลอดภัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดให้นายจ้างแต่ละสถานประกอบกิจการมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในขณะเดียวกันนายจ้างก็สามารถที่นำเอากฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกมานั้น มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยพื้นฐานในสถานประกอบกิจการได้เช่นเดียวกัน

ยิ่งในช่วง 3-4 ปีมานี้มีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยออกมาหลายฉบับ ทั้งกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบกับหากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายก็มีบทกำหนดโทษที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้ทุกสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกันมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบบ่อยและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยของนายจ้างก็คือ

1.ไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้ว่ามีกฎหมายออกมาใหม่ และไม่รู้ว่ากฎหมายใดยกเลิกบ้าง สาเหตุเกิดจากการไม่มีระบบ การจัดการที่ดีในการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายให้สอดคล้องอย่างไร สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดบุคคลากรด้านความปลอด ภัยในการทำงาน เช่น จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ ที่จะทำหน้าที่ (ตามกฎหมาย) ในการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3.บุคคลในองค์กรไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเป็นผู้นำ ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่มีการอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถในแต่ละตำแหน่งงาน หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ประเมินว่าสถานประกอบกิจการของตนเองมีการปฏิบัติที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอย่างไร เพื่อปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่มาตรฐานต่อไป โดยมีแนวทางปฏิบัติพื้นฐานดังนี้

1. จัดรวมกฎหมายและจัดทำทะเบียนกฎหมายอย่างเป็นระบบ

สถานประกอบกิจการอาจต้องมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำหน้าที่รวมกฎหมายและจัดทำทะเบียนกฎหมาย โดยประเด็นสำคัญที่ใช้พิจารณา เช่น

1) มีกฎหมายฉบับใดที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการบ้าง?

2) กฎหมายใหม่ที่ออกมาเกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่?

3) มีมาตรา ข้อ วรรค ใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม?

4) กฎหมายที่ออกมาใหม่มีผลยกเลิกกฎหมายฉบับใดบ้าง หรือไม่ อย่างไร?

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากภาษากฎหมายที่ออกมานั้นบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่บุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามได้ครบถ้วน ดังนั้นการสรุปสาระสำคัญของกฎหมายโดยผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งยังใช้ในการนำเสนอผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย พิจารณาได้อีกด้วย เพราะหากต้องอ่านทั้งฉบับจะใช้เวลาค่อนข้างมาก

3. ดำเนินการประเมินความสอดคล้อง

นำทะเบียนกฎหมายและสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมไว้แล้วมาทำการประเมินความสอดคล้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1) กำหนดแผนการตรวจประเมินความสอดคล้องและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

2) ดำเนินการตรวจประเมินตามแผน โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่

  • ระบบการจัดการและเอกสาร การแต่งตั้งบุคคลการตามกฎหมาย การอบรมพนักงาน และการจัดทำรายงานตามที่กฎหายกำหนด
  • สภาพการทำงานของพนักงาน การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน
  • สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ
  • ผลการสัมภาษณ์พนักงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3) สรุปผลการตรวจประเมิน

4) จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ตัวอย่างแบบตรวจประเมินความสอดคล้องกฏหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ที่มา : www.npc-se.co.th     08  เม.ย.  2552
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th