อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
อาชีวอนามัย
การดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน
   
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment)
วันนี้จึงมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกัน เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงาน แต่จะเน้นเฉพาะสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเท่านั้น ซึ่งในช่วงต้นปี 2552 นี้ กระทรวงแรงงานมีแนวโน้มที่จะประกาศกฎหมายออกมาอีก 1 ฉบับ
..........................................................................................................................................................
   
การตรวจสุขภาพลูกจ้าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของลูกจ้าง หรือหากลูกจ้าง เริ่มมีพยาธิสภาพ การเจ็บป่วย ในระยะเริ่มต้น จะได้มีการให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที
..........................................................................................................................................................
   
Hearing Conservation Program หรือโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
Hearing Conservation Program (HCP) หรือภาษาไทยที่เราเรียกกันก็คือ “โครงการอนุรักษ์การได้ยิน” เป็นโครงการณ์เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันโรคหูเสื่อม โรคหูเสื่อมคือประสาทหูทั้ง 2 ข้างค่อยๆ ได้ยินลดลง
..........................................................................................................................................................
   
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่สัมผัสสารอันตรายในโรงงาน (Biologic Monitoring)
การตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสสารอันตรายในเชิงชีวภาพหรือ Biologic Monitoring นั้นเป็นการประเมินว่าพนักงานมีการสัมผัส (exposure) สารนั้นๆมากน้อยเพียงไร โดยอาศัยการตรวจวัดระดับ “ตัวชี้บ่งทางชีวภาพ (Biomarker)”
..........................................................................................................................................................
   
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
การตรวจสมรรถภาพการได้ยินหรือ Audiography เป็นการตรวจการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงสนทนา จนถึง เสียงเครื่องจักร ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ได้ยินกันในชีวิตประจำวัน หรือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะไม่ได้มีโอกาสสัมผัส
..........................................................................................................................................................
   
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (พิษตะกั่วเรื้อรัง)
ถ้าดูจากภายนอกจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์นี้ ผู้ที่ทำงานดูสะอาด สถานที่ไม่สกปรก ทำให้ผู้ทํางาน อาจไม่ให้ความระมัดระวังต่อการป้องกันการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย จนทำให้เกิดการสะสมของตะกั่วมากขึ้น เรื่อยๆ จนเกิดอาการของโรคพิษตะกั่วเรื้องรัง สําหรับระบบต่าง ๆ
..........................................................................................................................................................
   
การตรวจคัดกรองการได้ยินในสถานประกอบการ
การตรวจคัดกรองการได้ยินในสถานประกอบการเป็นกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพให้กับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบ การที่มีเสียงดัง เพื่อการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้คือ
..........................................................................................................................................................
   
มาทดสอบตาบอดสีกันเถอะ
แสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้ คือ แสง (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 400-700 นาโนเมตร เซลประสาทในจอรับภาพของลูกตาที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการเห็นสี คือ cone cells หรือ cones ซึ่งมี 3 ชนิด ได้แก่ red, green และ blue cones แต่ละชนิดจะมีความไวต่อแสงความยาวคลื่นต่างกัน
..........................................................................................................................................................
   
โปรแกรมการคำนวณดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)
การคำนวณดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) เป็นค่ามาตรฐานสากลที่ใช้ในการประเมินผลภาวะน้ำหนักตัว ของแต่ละบุคคล (Excel)
..........................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
ที่มา : www.npc-se.co.th    
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th