อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
 
ข้อกำหนด ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2546)
SA 8000
มอก.22000-2548 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
มอก.2276-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดมาตรฐานแห่งชาติ เกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ.2548
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 1 ข้อแนะนำทั่วไปในการประกันคุณภาพสำหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ (มอก.2240 เล่ม 1-2548)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 2 ข้อแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ (มอก.2240 เล่ม 2-2548)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทำการวัดค้ามาตรฐานอ้างอิง (มอก.2277-2549)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบรับรอง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบงานในการรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง (มอก.17011-2548)
 
 
 
 
Page : 1 2 3
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th