อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร (มอก.22000-2548)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง-คำศัพท์ทั่วไป (มอก.5002-2549) (ISO/IEC GUIDE 2:2004)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ (มอก.14001-2548) (ISO 14001:2004)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ (มอก.14004-2548) (ISO 14004:2004)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : หลักการทั่วไป (มอก.14020-2549) (ISO14020:2000)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2) (มอก.14021-2549) (ISO 14021-1999)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม : ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 : หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติ (มอก.14024-2549) (ISO 14024:1999)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง คำศัพท์และหลักการทั่วไป (มอก.17000-2549) (ISO/IEC 17000 : 2004)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3562 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อแนะนำในการใช้ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรในการรับรองผลิตภัณฑ์
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3563 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง – หลักการพื้นฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
Page : 1 2 3
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th