อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545   1  ตุลาคม  2545  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551   27  กุมภาพันธ์  2551  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   27  กุมภาพันธ์  2551  
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551   22  กุมภาพันธ์  2551  
พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 พ.ศ.2541   24  สิงหาคม  2541  
พระราชกฤษฎีกา กำหนดลูกจ้างตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   8  กันยายน  2549  
พระราชกฤษฎีกา กำหนดลูกจ้างตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ศ.2545   27  มีนาคม  2545  
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป พ.ศ.2545   27  มีนาคม  2545  
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่3) พ.ศ.2542   31  มีนาคม  2542  
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537   30  ธันวาคม  2537  
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   1  กันยายน  2533  
พระราชกฤษฎีกา กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2544   6  กันยายน  2544  
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543   7  เมษายน  2543  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544   16  พฤศจิกายน  2544  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534   18  เมษายน  2534  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518   26  กุมภาพันธ์  2518  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541   20  กุมภาพันธ์  2541  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th