อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
กระทรวงสาธารณสุข

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง   17  ตุลาคม  2551  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง   8  ตุลาคม  2551  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเครื่องสำอางควบคุม   25  กันยายน  2551  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการกำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ   25  กันยายน  2551  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2550 เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง   29  ตุลาคม  2550  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การขอความเห็น ค่าป่วยการ และระยะเวลาในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก พ.ศ.2536   14  พฤษภาคม  2536  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2549 เรื่อง แป้งน้ำ     13  ตุลาคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2549 เรื่อง แป้งฝุ่นโรยตัว     13  ตุลาคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2549 เรื่อง ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น     13  ตุลาคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2549เรื่อง ผ้าอนามัย     13  ตุลาคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย   26  มกราคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)   8  มกราคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ     9  มกราคม  2549  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535   30  กรกฏาคม  2545  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2)   3  กรกฏาคม  2545  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)   3  กรกฏาคม  2545  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)     26  สิงหาคม  2540  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)     19  พฤศจิกายน  2539  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารคลิมบาโซล     19  พฤศจิกายน  2539  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)   23  กรกฏาคม  2539  
 
 
Page : 1 2
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th