อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คณะกรรมการเครื่องสำอาง

 
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง   9  ตุลาคม  2551  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง   22  กันยายน  2551  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2550 เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง   29  ตุลาคม  2550  
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอาง ที่ 1/2549 เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง   1  มิถุนายน  2549  
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง   26  มกราคม  2549  
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วย การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา พ.ศ.2536   8  ธันวาคม  2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2548 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 7)     9  มกราคม  2549  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2545 เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)     26  มิถุนายน  2545  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2539 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 3)     19  พฤศจิกายน  2539  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2539 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 6)     25  มิถุนายน  2539  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2539 เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)     25  มิถุนายน  2539  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2538 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 5)     23  มิถุนายน  2538  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2537 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4)     3  ตุลาคม  2537  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2537 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 3)     5  พฤษภาคม  2537  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 2)   28  กุมภาพันธ์  2537  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2536) เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ     20  ตุลาคม  2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)     23  กันยายน  2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 2)     20  กรกฏาคม  2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) เรื่อง การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม     23  มีนาคม  2536  
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2536) เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง     4  มีนาคม  2536  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th