อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยทางเรือและท่าเรือ

 
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การผ่านเข้า-ออก และการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2551   19  มิถุนายน  2551  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขาย อันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3(9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 2)   17  พฤษภาคม  2548  
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาณาบริเวณเขตรั้วศุลกากรท่าเรือระนอง   7  เมษายน  2548  
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาณาบริเวณเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ   30  กันยายน  2547  
ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีดำเนินการเกี่ยวกับประมวลข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ   20  พฤษภาคม  2547  
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th