อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ

 
Warning & Safety Signs   0  0  0  
RULE OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON THE TRAINING CURRICULUM FOR SAFETY OFFICERS B.E.2549 (DATED 16 NOVEMBER 2006)   24  ธันวาคม  2549  
ANNOUNCEMENT OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON FORMAT OF PERFORMANCE REPORT OF THE OCCUPATIONAL SAFETY OFFICERS IN ADVANCED TECHNICAL AND PROFESSIONAL LEVEL (DATED OCTOBER 3, 2006)   2  พฤศจิกายน  2549  
ANNOUNCEMENT OF THE DEPARMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON CRITERIA AND METHOD OF TRAINING FOR THE COMMITTEE OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE WORKPLACE B.E. 2549 (DATA 8 NOVEMBER 2006)   21  ธันวาคม  2549  
ANNOUNCEMENT OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON CRITERIA, PROCEDURES AND TRAINING CURRICULUM ON OCCUPATIONAL SAFETY IN CONFINED SPACE (DATED 29 SEPTEMBER B.E. 2549 (A.D.2006))   30  พฤศจิกายน  2549  
ANNOUCEMENT OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON FORMAT OF REPORT FORM OF THE QUANTITY OF RADIATION OF RADIOACTIVE SOURCES AND NOTIFICATION FORM OF CHANGE OF THE QUANTITY OF RADIATION OF RADIOACTIVE SOURCES   23  มีนาคม  2548  
MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT IN RELATION TO HEAT, LIGHT AND NOISE B.E. 2549 (2006)   6  มีนาคม  2549  
MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT B.E. 2549 (A.D.2006)   21  มิถุนายน  2549  
MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT IN RELATION TO DIVING WORK B.E. 2548 (A.D.2005)   10  พฤษภาคม  2548  
MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORK ENVIRONMENT IN CONFINED SPACE B.E. 2547   10  มิถุนายน  2547  
MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF CRITERIA AND METHOD OF CONDUCTING HEALTH CHECK UP OF EMPLOYEES AND FORWARDING THE RESULTS OF HEALTH CHECK UP TO LABOUR INSPECTOR B.E. 2547(A.D.2004)   13  มกราคม  2548  
MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT IN RELATION TO IONIZING RADIATION B.E. 2547 (A.D. 2004)   20  สิงหาคม  2547  
OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT ACT B.E. 2554 (A.D. 2011)   17  มกราคม  2554  
ANNOUNCEMENT OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON CRITERIA, PROCEDURES AND TRAINING CURRICULUM ON OCCUPATIONAL SAFETY IN CONFINED SPACE (DATED 29 SEPTEMBER B.E. 2549 (A.D.2006))   30  พฤศจิกายน  2549  
ANNOUNCEMENT OF THE DEPARMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON CRITERIA AND METHOD OF TRAINING FOR THE COMMITTEE OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE WORKPLACE B.E. 2549 (DATA 8 NOVEMBER 2006)   21  ธันวาคม  2549  
ANNOUNCEMENT OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON FORMAT OF PERFORMANCE REPORT OF THE OCCUPATIONAL SAFETY OFFICERS IN ADVANCED TECHNICAL AND PROFESSIONAL LEVEL (DATED OCTOBER 3, 2006)   2  พฤศจิกายน  2549  
RULE OF THE DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE ON THE TRAINING CURRICULUM FOR SAFETY OFFICERS B.E.2549 (DATED 16 NOVEMBER 2006)   24  ธันวาคม  2549  
Warning & Safety Signs   0  0  0  
Notification of the Ministry of Industry : Descriptions of Factory Types and Sizes, Procedure for the Control of Discharges of Wastes, Pollutants, or Any Substances that Cause Adverse Effects on the Environment, Qualifications of Supervisors and Operators, and Criteria for Registration of the Supervisors of Pollution Prevention Systems B.E. 2545 (2002)   7  พฤษภาคม  2545  
Ministerial Regulation Set Standard in Administration and Management of Safety, Occupational Health, and Work Environment B.E.2549 (2006)   21  มิถุนายน  2549  
 
 
Page : 1 2
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th