อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4898 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม ๖ คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์     15  ธันวาคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4889 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน     15  ธันวาคม  2559  
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559)เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน     24  สิงหาคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4820 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาอบไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     7  กรกฏาคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4819 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทะไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     7  กรกฏาคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน     24  พฤษภาคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4751 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้แช่แสดงสินค้า เฉพาะ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน     25  มกราคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4698 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือรถไฮบริดและยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า : สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า     17  กรกฏาคม  2558  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4616 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     19  พฤษภาคม  2557  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4613 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     7  พฤษภาคม  2557  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที 4584 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ : เฉพาะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน     28  มกราคม  2557  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4581 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชั้วเดี่ยว เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชั้วเดี่ยว – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     24  ธันวาคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     24  ธันวาคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579(พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     24  ธันวาคม  2556  
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556     22  ตุลาคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4567 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาไฟฟ้า – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     1  ตุลาคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4566 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาต้มน้ำไฟฟ้า – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน     1  ตุลาคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4481(พ.ศ. 2555) พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.2S และชั้น 0.5S)   17  มกราคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4480(พ.ศ. 2555) พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2)   17  มกราคม  2556  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4479(พ.ศ. 2555) พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน   17  มกราคม  2556  
 
 
Page : 1 2
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th