อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รายการกฏหมายใหม่
  รายการกฏหมายยกเลิก
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
การบริหารระบบอาหารปลอดภัย (Food safety)
การบริหารระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (Laboratory and measurement)
แรงงาน-การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม
รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายเครื่องสำอาง
รวมกฎหมายอาหาร
รวมกฎหมายการรักษาความปลอดภัย
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร
รายการกฎหมายภาษาอังกฤษ
รวมกฎหมายพลังงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมจิตสำนึก
 
 
 
 
 รวมกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กระทรวงอุตสาหกรรม

 
แก้คําผิด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙)   28  กันยายน  2560  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - ๒๒ (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐   30  มิถุนายน  2560  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - ๑๔๑b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. ๒๕๖๐   30  มิถุนายน  2560  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ -การออกแบบการทำ และการทดสอบ   19  มิถุนายน  2560  
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐   16  กุมภาพันธ์  2560  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙   12  มกราคม  2560  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙   12  มกราคม  2560  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙   12  มกราคม  2560  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙   30  พฤศจิกายน  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   29  พฤศจิกายน  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก้ไขครั้งที่ ๓)   10  พฤศจิกายน  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม ๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี   3  ตุลาคม  2559  
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานสำหรับหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑)   24  สิงหาคม  2559  
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ การเปลี่ยนชื่อ และการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ   24  สิงหาคม  2559  
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดสาขาการตรวจสอบและรับรอง การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองห้องปฏิบัติการ   24  สิงหาคม  2559  
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย   24  สิงหาคม  2559  
ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ   24  สิงหาคม  2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘   10  ตุลาคม  2558  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘   10  ตุลาคม  2558  
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   20  มีนาคม  2558  
 
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th